Przetargi.pl
Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasów dróg wojewódzkich do środowiska lub do urządzeń kanalizacyjnych obcych podmiotów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71 , fax. 042 6162273
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, fax. 042 6162273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasów dróg wojewódzkich do środowiska lub do urządzeń kanalizacyjnych obcych podmiotów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasów dróg wojewódzkich do środowiska lub do urządzeń kanalizacyjnych obcych podmiotów: Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 wraz z ustaleniem powierzchni gruntów Skarbu Państwa, zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej. Zadanie nr 1: DW473, 383+950-384+550, m. Grabica DW482, 62+300-63+600, m. Ksawerów DW482, 63+850-64+800, m. Ksawerów DW482, 78+970, m. Przygoń DW485, 12+700-13+400, m. Dłutów DW785, 18+000-19+000, m. Maluszyn Zadanie nr 2: DW450, 59+950-60+600, m. Wieruszów, ul. Mirkowska DW450, 60+750-61+285, m. Wieruszów, ul. Kuźnicka DW477, 195+950-196+558, m. Złoczew DW480, 25+300-26+200, m. Widawa, ul. Wieluńska, ul. Rynek, ul. Mickiewicza DW480, 321+900-323+300, m. Sieradz DW481, 24+370-24+432, m. Widawa, ul. Mickiewicza DW482, 85+296-86+400, m. Sieradz DW482, 106+268-107+156, m. Złoczew DW482, 107+156-107+875, m. Złoczew DW482, 107+875-108+180, m. Złoczew DW482, 327+400-327+600, m. Sieradz DW482, 333+750-336+453, m. Zduńska Wola DW482, 336+453-342+735, m. Zduńska Wola Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Tomie III SIWZ. Zamawiajacy wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym ze złożoną ofertą jednak nie później niż do dnia 30.11.2016 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100); Zadanie nr 2 - 1 300,00 zł ( słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach