Przetargi.pl
Usługi planowania przestrzennego; IZP.271.1.17.2013

Gmina Kleszczów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 731 31 10 , fax. (044 ) 731 31 30
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleszczów
  ul. Główna 47 47
  97-410 Kleszczów, woj. łódzkie
  tel. (044) 731 31 10, fax. (044 ) 731 31 30
  REGON: 59064798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi planowania przestrzennego; IZP.271.1.17.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią usługi planowania przestrzennego; Część 1. Wykonanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczów, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/347/2013 Rady Gminy w Kleszczowie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie wyznaczenia obszarów, na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) oraz przepisami szczególnymi. Termin wykonania - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Część 2. Wykonanie projektu planu miejscowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/332/2013 Rady Gminy w Kleszczowie z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwałowiska wewnętrznego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz przepisami szczególnymi. Termin wykonania - 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kleszczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach