Przetargi.pl
Przebudowa i remont budynków znajdujących się na nieruchomości przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi - etap IV - budynek C ( sala wielofunkcyjna, konferencyjna)

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6789339 , fax. 42 6789339
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
  ul. G. Narutowicza 122 122
  90-145 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6789339, fax. 42 6789339
  REGON: 10055708200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursa.lodzkie.pl/BIP
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont budynków znajdujących się na nieruchomości przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi - etap IV - budynek C ( sala wielofunkcyjna, konferencyjna)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakresem robót budowlanych w budynku C jest: Remont sali wielofunkcyjnej (wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, wymiana i montaż nowych drzwi wewnętrznych i ościeżnic zgodnie z projektem, odświeżenie istniejącej posadzki, wymiana listew przypodłogowych. Wymiana oświetlenia w sali konferencyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na konto zamawiającego Bank Pekao SA Nr 97124030731111001039160387 Pod pojęciem wniesienia wadium zamawiający uznaje wpływ pieniędzy na rachunek bankowy zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pozostałych formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 122 - oryginał, który zostanie zdeponowany w kasie zamawiającego, a kopię należy zamieścić w ofercie. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po: -wyborze oferty najkorzystniejszej lub -unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy (punkt 11 niniejszego rozdziału). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy (pkt 6 Rozdziału), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bursa.lodzkie.pl/BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach