Przetargi.pl
Prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew ogłasza przetarg

 • Adres: 92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 2750962 , fax. 042 2750908
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
  ul. Papiernicza 7 7
  92-312 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 2750962, fax. 042 2750908
  REGON: 47052048000010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uswidzew.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług bankowych na rzecz Zamawiającego, poprzez: 1) Otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bankowego Zamawiającego, służącego do zwrotu nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających m. in. z zeznań rocznych oraz zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ( z tytułu zmiany stawki VAT na materiały budowlane ) - VZM, polegające na: A) otwarciu przez Wykonawcę rachunku bankowego Zamawiającego, B) przechowywaniu na wymienionym rachunku środków finansowych przekazanych przez Zamawiającego na zwroty, C) wypłacie zwrotów osobom uprawnionym do ich pobrania, D) zwrocie na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim, środków finansowych nie podjętych przez osoby uprawnione do ich otrzymania, po upływie 21. dni od dnia przelania tych środków przez Zamawiającego. 2) Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego, polegającej na: A) przyjmowaniu ( bez obciążania wpłacającego ) wpłat gotówkowych z tytułu: a) podatku dochodowego od osób fizycznych podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów rozchodów: - podatek od wynagrodzeń PIT - 4R, PIT - 8AR ( PPR ), - zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych ( PPD ), - zryczałtowany podatek dochodowy PIT-28 ( PPE ), - karta podatkowa ( KP ), - podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT - 36, PIT - 37, PIT - 38, PIT - 39, b) podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC ), c) podatku od spadków i darowizn ( SD ), d) grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych ( GK, GKP ), e) opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów ( do wysokości 5,00 PLN ), f) wpłat na konto depozytowe Działu Egzekucji Administracyjnej, B) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych, C) dokonywaniu osobom uprawnionym wypłat gotówkowych z prowadzonego przez Wykonawcę rachunku bankowego Zamawiającego, z tytułu: a)nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikających z zeznań rocznych, b)zmiany stawki VAT na materiały budowlane. Szczegółowy zakres wypłat, polega na: -wypłacie zwrotów osobom uprawnionym, zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego, -przekazaniu do odpowiedniej komórki organizacyjnej Zamawiającego wykazu osób, które nie podjęły zwrotu w terminie 21. dni od dnia przekazania środków finansowych na rachunek zwrotów, D) przekazywaniu wpłat, przyjętych w punkcie obsługi kasowej, na odpowiednie rachunki bankowe Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim, E) stosowaniu przy realizacji wszelkich wpłat podatkowych reguł, wzorów i norm prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1636). 2.Wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia 1) Środki pieniężne złożone na rachunku bankowym Zamawiającego służącym do zwrotu nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z zeznań rocznych oraz zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ( z tytułu zmiany stawki VAT na materiały budowlane ), muszą być oprocentowane, 2)Obsługa kasowa będzie prowadzona w punkcie kasowym, w dwóch okienkach kasowych w wydzielonym boksie, przeszklonym, o konstrukcji metalowej, o powierzchni 19 m kw. Pomieszczenie usytuowane jest na parterze w siedzibie Zamawiającego, na wprost dyżurki pracowników ochrony, świadczących usługę całodobowej ochrony obiektu. Boks wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz wyłącznik pożarowy UPS. Wykonawca będzie miał możliwość podłączenia na swój koszt Internetu oraz instalacji sygnalizacji alarmu i napadu. 3)W punkcie obsługi kasowej Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat przy użyciu karty płatniczej, 4) Obsługa kasowa będzie prowadzona: - w dniach pracy Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00, z zastrzeżeniem, iż w jednym wyznaczonym przez Zamawiającego dniu tygodnia obsługa kasowa będzie prowadzona w godzinach od 08:00 do 18:00 ( obecnie we wtorki ), - w inne dni wyznaczone dla Zamawiającego jako dni robocze, w ustalonych godzinach - po poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem ( w bieżącym roku była to jedna sobota ), - w wydłużonych godzinach pracy Zamawiającego - po poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem ( dotychczas był to ostatni tydzień kwietnia ). 5) Boks kasowy zostanie wynajęty Wykonawcy na czas świadczenia usługi na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca za boks będzie płacił czynsz ustalony przez Zamawiającego. 6) Wpłaty przyjęte w punkcie kasowym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie przekazywał na odpowiednie rachunki bankowe Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłaty, 7) Wykonawca poza obsługą kasową będzie mógł świadczyć usługi bankowe na zasadach ogólnie przyjętych u Wykonawcy, z zachowaniem pierwszeństwa dla wpłat i wypłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN ( dziesięć tysięcy złotych 00 100 ). 2. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm. ). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie. Musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie ( Wykonawcy ), beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego ), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib ( Wykonawcy, Zamawiającego, banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji ), b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji ( nie krótszy niż termin związania ofertą ), e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u. p. z. p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u. p. z. p. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane, e) jak również musi zawierać w swej treści elementy, o których mowa w pkt. 9. 2. 2) lit. e - f. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 1)Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku - Bank NBP O Okręgowy w Łodzi nr konta 77 1010 1371 0000 9713 9120 0000. Przy wniesieniu wadium przelewem, w poleceniu przelewu należy podać nazwę przetargu, oraz wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 2) W przypadku wadium składanego w formie innej niż pieniężna (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa), Zamawiający wymaga aby złożone dokumenty miały postać oryginału. Wykonawca winien złożyć dokument, o którym mowa powyżej wraz z ofertą, jednakże w osobnej kopercie co umożliwi jego zdeponowanie i przechowywanie bez konieczności zdekompletowania oferty. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdą się one na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania oferty. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Utrata wadium Zamawiający oświadcza, że zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u. p. z. p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u. p. z. p. lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uswidzew.lodz.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach