Przetargi.pl
Budowa wybiegu dla lemurów w ramach poprawy warunków bytowych w ogrodzie zoologicznym

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6327579 w. 272 , fax. 42 632 92 90
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Konstantynowska 8/10 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6327579 w. 272, fax. 42 632 92 90
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wybiegu dla lemurów w ramach poprawy warunków bytowych w ogrodzie zoologicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na: częściowej wymianie podłoża kamiennego na naturalne, usunięcie istniejących drzew i ustawienie nowych o różnej wielkości i licznymi rozgałęzieniami z wykonaniem nowych zamocowań, likwidacji oczek wodnych i wykonanie nowego cieku wodnego z dwoma oczkami wodnymi w nowej lokalizacji z montażem i zasileniem pompy, wykonaniu ścieżki napowietrznej, budek i platform drewnianych, naprawie - uszczelnieniu fosy, wykonaniu barierki na murku wokół fosy, rozbudowie pastucha elektrycznego, oczyszczeniu terenu i wywóz gruzu i ziemi z terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zzm.lodz.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach