Przetargi.pl
Wykonanie wzmocnienia nawierzchni ul. Podmiejskiej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Złota 43
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 85 200 , fax. 62 59 85 201
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Złota 43 43
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 85 200, fax. 62 59 85 201
  REGON: 25102624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wzmocnienia nawierzchni ul. Podmiejskiej w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie zapisem pkt. 4.2. Siwz: 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 4.2.1. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem. Przyjęta organizacja ruchu winna uwzględniać przejezdność ulicy w trakcie robót, 4.2.2. roboty rozbiórkowe, 4.2.3. wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej, 4.2.4. uzupełnienie odwodnienia, 4.2.5. wykonanie ścieku z kostki brukowej, 4.2.6. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, 4.2.7. podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, 4.2.8. nawierzchnia z MMA - w-wa podbudowy, 4.2.9. nawierzchnia z MMA - w-wa wiążąca, 4.2.10. nawierzchni z MMA - w-wa ścieralna, 4.2.11. regulacja wysokościowa urządzeń obcych, 4.2.12. likwidacja studni rewizyjnych, 4.2.13. profilowanie podłoża wraz z wbudowaniem destruktu bitumicznego układarką w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.500,00 PLN (słownie: pięć tysiecy pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach