Przetargi.pl
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch zadań: Zadanie 1: Wykonanie głównego rurociągu tłocznego - zbiorczego wraz z linią energetyczną zasilania pompowni w wyrobisku Sztolni. Zadanie 2: Przebudowa rejonu dawnego wylotu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - rozbudowa o strefę wejścia (port wodny), budowa zjazdu z drogi publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 630 30 91 , fax. 32 277 11 25
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
  ul. Jodłowa 59 59
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 630 30 91, fax. 32 277 11 25
  REGON: 24322042000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch zadań: Zadanie 1: Wykonanie głównego rurociągu tłocznego - zbiorczego wraz z linią energetyczną zasilania pompowni w wyrobisku Sztolni. Zadanie 2: Przebudowa rejonu dawnego wylotu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - rozbudowa o strefę wejścia (port wodny), budowa zjazdu z drogi publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie będące przedmiotem niniejszego przetargu obejmuje wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch zadań: Zadanie 1: Wykonanie głównego rurociągu tłocznego - zbiorczego wraz z linią energetyczną zasilania pompowni w wyrobisku Sztolni. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Eliminacja zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze - Etap I. Zadanie 2: Przebudowa rejonu dawnego wylotu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - rozbudowa o strefę wejścia (port wodny), budowa zjazdu z drogi publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną. Przedmiot umowy w zakresie Zadania 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia zostały przedstawione w SIWZ wraz załącznikami W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziano realizację robót polegających m.in. na: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej: - uzyskanie wszystkich niezbędnych do wykonania zadania uzgodnień i zezwoleń - budowlanej w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, - projektów wykonawczych, - projektów organizacji robót, - projektów warsztatowych o ile zajdzie taka potrzeba, - przedmiaru robót, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - wykonanie innych niezbędnych dokumentów w tym wynikających z Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego lub odrębnych przepisów. 2. Budowa basenu portowego 3. Rozbudowa wylotu Głównej kluczowej Sztolni Dziedzicznej o strefę wejścia (port wodny), 4. Zabezpieczenie skarpy z wykonaniem muru oporowego 5. Rampy i tarasy widokowe wraz z ciągami komunikacyjnymi pieszymi 6. Budowa zjazdu z drogi publicznej wraz zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną 7. Zagospodarowanie zieleni poprzez wycinki oraz nasadzenia drzew, krzewów małą architekturę 8. Budowa rurociągu tłocznego wód kopalnianych 9. Budowa wylotu wód do rzeki Bytomki 10. Wykonanie sieci i przekładek wod.-kan., w tym: - Ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej - Zabudowa pompowni ścieków sanitarnych wraz z ogrodzeniem i zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich oraz rurociągiem tłocznym - Ułożenie kanalizacji deszczowej - Przekładka odcinka kanalizacji deszczowej 11. Przekładka sieci gazowej średnioprężnej 12. Wykonanie sieci i przekładek kablowych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia 13. Wykonanie sieci oświetlenia terenu 14. Wykonanie monitoringu terenu 15. Nadzór autorski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł.) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 4600 8061 5490 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach