Przetargi.pl
Remonty dróg gruntowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4785302 , fax. 032 4785350
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
  Al. Piłsudskiego 60 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 4785302, fax. 032 4785350
  REGON: 00052368990927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty dróg gruntowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu dróg gruntowych na terenie Miasta o powierzchni ok. 3.200 m2, tj.: a) remont nawierzchni z tłucznia kamiennego gr.5 cm (przewidywana powierzchnia ok. 3.200 m2) b) zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem lub c) zamknięcie warstwy górnej podbudowy mączką dolomitową (jako alternatywa do pkt b) (przewidywana łączna powierzchnia dla pkt b i c - ok. 3.200 m2) d) mechaniczna regeneracja i powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym (przewidywana powierzchnia ok. 3.200 m2) na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe roboty będą wykonywane na każdorazowe polecenie Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Protokołem Przekazania Robót stanowiącym załącznik do umowy, określającym zakres rzeczowy, finansowy i termin rozpoczęcia i zakończenia zleconego zakresu. Charakterystyka robót a/ Remont nawierzchni z tłucznia kamiennego na 1 m2 b/ Zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem gr. 5 cm / materiał inwestora/ c/ Zamknięcie warstwy górnej podbudowy mączką dolomitową gr. 2 cm d/ mechaniczna regeneracja i powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym Zamawiający zastrzega sobie minimalne warunki gwarancji na roboty określone w pkt. a, b, c, d na okres 2 lat od daty odbioru końcowego całości zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach