Przetargi.pl
Przeprowadzenie doradztwa zawodowego grupowego (Warsztaty Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy), doradztwa zawodowego indywidualnego i doradztwa personalno-zawodowego oraz przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w transporcie dla uczestników projektu Twoje miejsce na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 Części

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. gen. Józefa Hallera 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3616009 , fax. 034 3616538
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
  ul. gen. Józefa Hallera 1 1
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3616009, fax. 034 3616538
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie doradztwa zawodowego grupowego (Warsztaty Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy), doradztwa zawodowego indywidualnego i doradztwa personalno-zawodowego oraz przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w transporcie dla uczestników projektu Twoje miejsce na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 Części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego grupowego (Warsztaty Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy), doradztwa zawodowego indywidualnego i doradztwa personalno-zawodowego oraz przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w transporcie, dla osób bezrobotnych będących uczestnikami projektu Twoje miejsce na rynku pracy, realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części. Część 1 Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego grupowego (Warsztaty Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy), doradztwa zawodowego indywidualnego oraz doradztwa personalno-zawodowego dla osób bezrobotnych będących uczestnikami projektu Twoje miejsce na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 1) Doradztwo zawodowe grupowe - Warsztaty Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy (WTAPP) Łączna liczba uczestników zajęć (warsztatów): 30 osób. Warsztaty odbywać się będą w grupach (3 grupy po 10 osób/grupę), w wymiarze 18 godz./ grupę. Dla jednej grupy przewidziano 3 dni zajęć. Łączna liczba godzin warsztatów: 3 grupy x 18 godz. = 54 godz. (1 godzina = 45 min.) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.05.2015r. Celem warsztatów grupowego doradztwa zawodowego jest nabycie przez uczestników umiejętności znalezienia się na rynku pracy. Minimalny program warsztatów powinien obejmować następujące zagadnienia: realia dzisiejszego rynku pracy, jak odnaleźć się na rynku pracy, metody skutecznego poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne, samopoznanie i podwyższenie własnej wartości, budowanie własnego wizerunku, bilans mocnych i słabych stron, rozmowa kwalifikacyjna, jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą. 2) Doradztwo zawodowe indywidualne Łączna liczba uczestników objętych indywidualnym doradztwem zawodowym wynosi 30 osób, dla których przewidziano po 2 godziny konsultacji. Łączna liczba godzin: 30 osób x 2 godz. = 60 godz. (1 godzina = 45 min.) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.05.2015r., w terminach indywidualnie ustalonych z uczestnikami projektu. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym nastawione będą na identyfikację potrzeb uczestników, pozwolą ocenić poziom kompetencji społecznych oraz zbadać i określić predyspozycje zawodowe i osobowościowe. Indywidualne konsultacje doradcze mają zakończyć się sporządzeniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania (IPD). 3) Doradztwo personalno-zawodowe Łączna liczba uczestników objętych doradztwem personalno-zawodowym wynosi 20 osób (1 grupa), w wymiarze 6 godz./ grupę (1 godzina = 45 min.). Zajęcia muszą zostać przeprowadzone w jednym dniu. Celem zajęć jest wsparcie wzmacniające komunikację interpersonalną, nabycie umiejętności identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, podwyższenie samooceny oraz umiejętność autoprezentacji. Program zajęć powinien obejmować m.in.: umiejętność radzenia sobie ze stresem i konfliktami, umiejętność lepszej komunikacji w zespołach pracowniczych, zasady i narzędzia skutecznej komunikacji, umiejętność poznania samego siebie poprzez zdobycie realistycznego obrazu swojej osobowości, umiejętność identyfikacji swoich mocnych i słabych stron. Planowany termin realizacji: marzec 2015 Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia (dot. Części 1): 1. Zamawiający wymaga, aby w/w formy doradztwa zawodowego przeprowadziła jedna osoba wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób załączonym do oferty. 2. Zajęcia w ramach doradztwa (każdej z w/w form) będą realizowane w udostępnionych salach szkoleniowych, w ramach wkładu własnego Zamawiającego, wyposażonych w sprzęt multimedialny, znajdujących się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, przy ul. Hallera 1. 3. Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach między 8:00 a 18:00; dopuszczalne jest za zgodą Zamawiającego przeprowadzenie zajęć również w soboty i niedziele. 4. Koszty dojazdu doradcy zawodowego do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 5. Zamawiający zapewnia i ponosi koszty cateringu dla uczestników zajęć w ramach grupowego doradztwa zawodowego (WTAPP) i doradztwa personalno-zawodowego. 6. Koszty materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć ponosi: - Zamawiający - w ramach grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, - Wykonawca - w ramach doradztwa personalno- zawodowego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, propozycji formuły i szczegółowego programu zajęć w ramach doradztwa grupowego, indywidualnego oraz doradztwa personalno-zawodowego. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) ustalenia po konsultacji z Zamawiającym szczegółowy harmonogram zajęć grupowego doradztwa zawodowego i przedłożenia go Zamawiającemu na 10 dni przed ich rozpoczęciem (każdej grupy), 2) przedłożenia informacji o planowanych terminach przeprowadzenia zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego na 5 dni przed ich rozpoczęciem, 3) przedłożenia informacji o planowanym terminie przeprowadzenia zajęć doradztwa personalno- zawodowego na 5 dni przed ich rozpoczęciem, 4) przeprowadzenia po zakończeniu zajęć w zakresie grupowego doradztwa zawodowego testu zdobytej wiedzy (test sprawdzający poziom wiedzy uczestników prowadzonego doradztwa), 5) przeprowadzenia po zakończeniu zajęć w zakresie doradztwa personalno-zawodowego badania skuteczności udzielonego wsparcia, 6) prowadzenia dokumentacji przebiegu prowadzonych zajęć, a w szczególności: w zakresie grupowego doradztwa zawodowego (WTAPP): - dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i wymiar godzin oraz daty przeprowadzonych zajęć, - imienne listy obecności uczestników, - dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wśród uczestników testu sprawdzającego poziom wiedzy uczestników, w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego: - imienne listy obecności uczestników, - Indywidualne Plany Działania (dla każdego uczestnika osobno), w zakresie doradztwa personalno-zawodowego: - dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i wymiar godzin oraz datę przeprowadzonych zajęć, - imienna lista obecności uczestników, - dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wśród uczestników badania skuteczności udzielonego wsparcia 7) bieżącego informowania Zamawiającego o każdorazowej nieobecności uczestnika na zajęciach, jego rezygnacji z zajęć lub o wszelkich innych okolicznościach mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest również do: 1) oznakowania dokumentacji zajęć poprzez umieszczenie na każdym dokumencie sporządzonym w ramach zajęć obowiązujących logotypów POKL, EFS i UE, nazwy projektu wraz z zamieszczeniem informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl, 2) zapewnienia przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024), 3) zapewnienia prawidłowej promocji prowadzonych zajęć z określeniem nazwy projektu. 10. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8.1. do SIWZ. Część 2 Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w transporcie dla osób bezrobotnych będących uczestnikami projektu Twoje miejsce na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna liczba uczestników zajęć: 30 osób. Zajęcia odbywać się będą w grupach (3 grupy po 10 osób/grupę), w wymiarze 40 godz./ grupę. Dla jednej grupy przewidziano 10 dni zajęć. Łączna liczba godzin zajęć: 3 grupy x 40 godz. = 120 godz. (1 godzina = 45 min.) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.05.2015r. Celem zajęć jest przełamanie bariery językowej oraz nabycie przez uczestników umiejętności komunikowania się w języku angielskim w środowisku branży transportowej. Program zajęć powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: - podstawowe i bardziej zaawansowane słownictwo typowe dla branży transportowej, - stosowane nazewnictwo branżowe w powszechnym użyciu, - użyteczne zwroty i wyrażenia oraz struktury gramatyczne niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku branży transportowej. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia (dot. Części 2): 1. Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach tej części zamówienia przeprowadziła jedna osoba wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób załączonym do oferty. 2. Zajęcia będą realizowane w udostępnionej sali szkoleniowej, w ramach wkładu własnego Zamawiającego, wyposażonej w sprzęt multimedialny, znajdującej się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przy ul. Hallera 1. 3. Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach między 8:00 a 18:00; dopuszczalne jest za zgodą Zamawiającego przeprowadzenie zajęć również w soboty i niedziele. 4. Przed rozpoczęciem zajęć językowych Wykonawca przeprowadzi w każdej grupie wstępne testy mające na celu zbadanie poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczestników. Poziom zajęć należy dostosować do możliwości uczestników. 5. Koszty dojazdu lektora języka angielskiego do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 6. Zamawiający zapewnia i ponosi koszty cateringu oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, propozycji formuły i szczegółowego programu zajęć. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) ustalenia po konsultacji z Zamawiającym szczegółowy harmonogram zajęć i przedłożenia go Zamawiającemu na 5 dni przed ich rozpoczęciem (każdej grupy), 2) przeprowadzenia po zakończeniu zajęć testu zdobytej wiedzy (test sprawdzający wzrost wiedzy uczestników), 3) prowadzenia dokumentacji przebiegu prowadzonych zajęć, a w szczególności: - dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i wymiar godzin oraz daty przeprowadzonych zajęć, - imienne listy obecności uczestników, - dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wśród uczestników testu sprawdzającego wzrost wiedzy uczestników, 4) bieżącego informowania Zamawiającego o każdorazowej nieobecności uczestnika na zajęciach, jego rezygnacji z zajęć lub o wszelkich innych okolicznościach mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest również do: 1) oznakowania dokumentacji zajęć poprzez umieszczenie na każdym dokumencie sporządzonym w ramach zajęć obowiązujących logotypów POKL, EFS i UE, nazwy projektu wraz z zamieszczeniem informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl, 2) zapewnienia przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024), 3) zapewnienia prawidłowej promocji prowadzonych zajęć z określeniem nazwy projektu. 10. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8.2. do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853123208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.word.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach