Przetargi.pl
Roboty dekarsko blacharskie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie i wymiana balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym usytuowanym w Sosnowcu przy ul. Podjazdowa 10, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty dekarsko blacharskie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie i wymiana balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym usytuowanym w Sosnowcu przy ul. Podjazdowa 10, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty dekarsko blacharskie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie i wymiana balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym usytuowanym w Sosnowcu przy ul. Podjazdowa 10, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 2. Zakres przedmiotu zamówienia i miejsce (adres) jego wykonywania 2.1. Roboty dekarsko blacharskie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie i wymiana balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym usytuowanym w Sosnowcu przy ul. Podjazdowa 10. wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych wyskoków i pasów elewacji gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej. rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowym, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadające się do użytku, pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, montaż rynny dachowej półokrągłej o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej, rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej wykonanie tynków na kominach montaż rur wentylacyjnych z blachy z cynku wykonanie daszków zabezpieczających , rusztowań i osłon z siatki montaż okien do klatek schodowych montaż okien strychowych montaż okien piwnicznych montaż drzwi aluminiowych wykucie z muru balustrad montaż balustrad balkonowych wywiezienie gruzu, wywiezienie papy i jej utylizacja. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100 ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości wykonanych robót dekarskich P1
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach