Przetargi.pl
Opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych funkcjonującego w strukturze Zamawiającego/ Z-7/I/2015/PNT

Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 78 34 300 , fax. 32 250 47 85
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
  ul. Ligocka 103 103
  40-568 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 78 34 300, fax. 32 250 47 85
  REGON: 24078958500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pnt.euro-centrum.com.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych funkcjonującego w strukturze Zamawiającego/ Z-7/I/2015/PNT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. opracowanie projektu urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 siwz; 2. budowa na podstawie projektu, o którym mowa w pkt. 3.1.1 urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych; 3. montaż urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych w budynku nr 4 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Realizacja zamówienia będzie przebiegać w następujących etapach: Etap I - opracowanie projektu urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych. Projekt ma zawierać: 1) wymiary zewnętrzne urządzenia, 2) rysunki techniczne urządzenia, 3) opis działania urządzenia, 4) prezentację interfejsu użytkownika, 5) algorytm pracy urządzenia, 6) szczegółowe parametry techniczne, 7) dane dotyczące ustawień urządzenia i kalibracji, 8) propozycje zabezpieczenia jakości wyników dla urządzenia; zgodnie ze szczegółowo opisanymi wymaganiami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do siwz. W ramach Etapu I Wykonawca będzie obowiązany ponadto do: 1) przeprowadzenia oględzin i testów źródła światła będącego elementem składowym stacjonarnego symulatora promieniowania słonecznego, stanowiącego wyposażenie funkcjonującego w strukturze Zamawiającego Centrum Testowania Systemów Solarnych, opisanego w pkt. 3.3 siwz, pod kątem określenia spektrum światła i możliwości dochowania warunków STC testu; 2) opracowania projektu ewentualnej korekcji źródła światła wskazanego w pkt. 3.2.1.9 za pomocą filtrów. Projekt wymaga akceptacji Zamawiającego; 3) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych opracowanego projektu. Zamawiający wymaga, aby projekt, którego dotyczy Etap I został sporządzony w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej na płytce CD (1 egzemplarz). Etap II - budowa na podstawie projektu, o którym mowa w pkt. 3.1.1 urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych. Etap III - montaż urządzenia (wraz z dostarczeniem na własny koszt i ryzyko) do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych w budynku nr 4 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. W ramach etapu III Wykonawca będzie obowiązany również do przeprowadzenia szkolenia z zakresu konserwacji i obsługi urządzenia, którym zostaną objęte 3-4 osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej (4 godz.) i części praktycznej (8 godz.). Celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy w zakresie zastosowania jednostki testującej i poszczególnych elementów urządzenia, jak również nabycie przez nich praktycznych umiejętności obsługi, konserwacji, diagnozowania uszkodzeń, i innych niezbędnych umiejętności koniecznych do obsługi funkcjonowania urządzenia, jak również procedur korzystania z gwarancji (zasad kontaktów z gwarantem). Wykonawca jest również obowiązany do opracowania i wydrukowania odpowiedniej liczy materiałów szkoleniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: - trzydziestu tysięcy złotych 00/100) w jednej lub w kilku z niżej wskazanych form: 1. gotówce na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 25 1020 2313 0000 3602 0192 1493 z adnotacją: wadium - Z-7/I/2015/PNT, 2. gwarancji bankowej (bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie); 3. gwarancji ubezpieczeniowej (bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie). Dowód uiszczenia wadium Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pnt.euro-centrum.com.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach