Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnego: Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową

Gmina Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2956700 , fax. 32 2625032, 2956700
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Górnicza
  ul. Graniczna 21 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 32 2956700, fax. 32 2625032, 2956700
  REGON: 27625531200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dabrowa-gornicza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnego: Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 207.000,00 EUR. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową - droga klasy KR4, szerokość 5 m, odwodnienia i oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) sporządzenie mapy do celów projektowych; b) zakup map wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych; c) uzyskanie pozytywnej opinii ZUD; d) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Traktową z ul. Kalinową wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym; e) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do wydania decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej), w tym zatwierdzenie koncepcji i dokumentacji projektowej przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz udział w konsultacjach społecznych z mieszkańcami; f) uzyskanie w imieniu Gminy decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej); g) sprawowanie nadzoru autorskiego. 3. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania: 1. Wykonanie koncepcji budowy drogi; 2. Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi, wykonanie projektu budowlanego odwodnienia, wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zezwoleniami i opiniami; 3. Wykonanie projektu wykonawczego dla każdej branży osobno tj. budowy drogi, odwodnienia, oświetlenia; 4.Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla każdej branży osobno tj. budowy drogi, odwodnienia, oświetlenia; 5.Opracowanie przedmiar robót dla każdej branży osobno tj. budowy drogi, odwodnienia, oświetlenia; 6.Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej branży osobno tj. budowy drogi, odwodnienia, oświetlenia; 7.Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót ; 8.Projekt stałej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem u zarządzającego ruchem; 9.Opracowanie wytycznych do planu BIOZ. Uwaga: przed opracowaniem przedmiarów robót oraz STWiOR, Jednostka projektowa jest zobowiązana do uzgodnienia z Zamawiającym poziomu zagregowania robót objętych projektem. 4.Dokumentacja projektowa musi być poprawna pod względem technicznym. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów. 5. Obowiązki w ramach nadzoru autorskiego wynikające z odrębnych przepisów i SIWZ - realizowane w czasie prowadzenia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zaprojektowanych robót budowlanych oraz na etapie ich realizacji i odbioru (planowane rozpoczęcie inwestycji nie później niż luty 2016 r. Zakładany okres pełnienia nadzoru autorskiego 12 miesięcy). 6. Dokumentację projektową należy sporządzić w 4 egz. dla projektów budowlanych i 6 egz. dla projektów wykonawczych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót należy sporządzić w 4 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej (tylko do odczytu). Kosztorysy inwestorskie w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (tylko do odczytu). Niezależnie od dokumentacji wymienionej wyżej Wykonawca wykona i poniesie koszt dla dokumentacji potrzebnej do uzgodnień. Koncepcję składającą się na przedmiot zamówienia należy sporządzić w formie papierowej i elektronicznej (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej). Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej winna być przekazana Zamawiającemu na płycie CD w formie plików w formacie xls, doc lub PDF zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną. Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót winny być przekazane na osobnych płytach CD, w formacie PDF. 7.Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z: 1.Ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. Nr 1409 j.t.); 2.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz.1239 z późn. zm.); 3.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. 1129 j.t.); 4.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); 5.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 6.obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza; 7.Ustawą z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. Nr 145 j.t. z późn. zm.); 8.Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); 9.Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.); 10.Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 11.Ustawą z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 Nr 163, poz. 981 z późn. zm.); 12.Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 Nr 240, poz. 2027 z póź. zm.); 13.Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. z późn. zm.); 14. Ustawą o z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.); 15.ustawą z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2010. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.); 16.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729); 17.Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2005r. poz. 108, poz. 908 z późn. zm.); 18. oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 8. Mapa z lokalizacją drogi stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 9. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów lub równoważne. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach