Przetargi.pl
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Centrum" ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4551519 , fax. 032 4551519
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Centrum"
  ul. Bogumińska 8 8
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 032 4551519, fax. 032 4551519
  REGON: 27050538600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir-centrum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wszędzie gdzie w dokumentacji technicznej opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy dodać wyraz lub równoważny. Przez równoważność należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji, pozwalające wykonać zamówienie w technologii określonej w decyzji o pozwoleniu na budowę. Oferta równoważna (oferta zawierająca rozwiązania równoważne opisywanym) to oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawca może zatem złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym (np. może oferować wykonanie robot budowlanych z zastosowaniem materiałów o parametrach lepszych niż wskazane przez zamawiającego w opisie rozwiązania równoważnego). I tak jeżeli np. w dokumentacji technicznej wskazano jako przykładowe konkretne produkty systemu naprawy betonu PCC to oferent może zaproponować inne produkty jednakże bazujące na konkretnym systemie jednego producenta produktów systemu naprawy betonu PCC o parametrach nie gorszych. W przypadku systemów wentylacji mechanicznej, technologi betonu, AKPiA itd. dopuszcza się zastosowanie urządzeń lub produktów innych producentów jednakże całość w ramach danego systemu musi być ze sobą kompatybilna i zapewniać dochowanie parametrów technicznych nie gorszych niż założone w projekcie (np. w systemie wentylacji mech. muszą być dochowane parametry w zakresie wydajności powietrza i sprężu). Zakres przedmiotu zamówienia: Rozbiórka budynku wentylatorowni i wiatrołapu, Budowa nowego budynku wentylatorowni i nowego wiatrołapu, Remont budynku szatni-umywalni w zakresie ; izolacji ścian piwnic, wykonania drenażu opaskowego, wykonania nowego dachu z więźby dachowej krytej blachą trapezową z ociepleniem i obróbkami blacharskimi, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami, remontu wszystkich pomieszczeń, zakupu nowego wyposażenia, wykonania łaźni parowej itp., Remont hali basenu w zakresie: wyburzenia i wykonania nowej konstrukcji ścian podłużnych wraz z montażem nowej stolarki okiennej i parapetów, rozebrania i wykonania nowego pokrycia dachowego z płyt warstwowych, demontażu i montażu nowych płatwi z ocynkowanych profili stalowych, renowacji ram stalowych, wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej basenu itp., Remontu kapitalnego niecki basenu w zakresie: rozbiórki okładzin, naprawy betonu z użyciem zapraw systemu PCC, izolacji przeciwwilgociowej, ułożenia płytek ceramicznych, wypłycenia jednego toru pływackiego itp., Remontu stacji filtrów wody basenowej w zakresie: wyburzenia ścian działowych, demontażu bramy, wymiany stolarki, docieplenia stropodachu, wykonania fundamentów pod filtry i zbiorniki wyrównawcze itp. Termomodernizacji budynków, Wykonanie nowej technologii basenu w zakresie uzdatniania wody basenowej wraz z instalacją i urządzeniami oraz wyposażeniem niecki basenu i pomieszczeń pomocniczych, a także komputerowy system wyjścia-wejścia , Instalację wewnętrzną c.o. z podłączeniem ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych i wymiennika basenowego oraz stację wymienników ciepła c.o. i c.u.w., Instalację wod.-kan. i c.u.w., Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną i grawitacyjną pomieszczeń, Instalację elektryczną w zakresie : rozdzielni, tablic sterujących, instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, ochrony przeciwprzepięciowych, instalacji trojfazowej, oświetlenia awaryjnego i zewnętrznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga składania wadium. a) Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy PLN ) b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank PEKAO SA, Odział w Wodzisławiu Śląskim, Nr konta 89 1240 4357 1111 0010 4433 2018 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). c) Termin wniesienia wadium upływa w dniu i godzinie składania ofert. Brak wpłaty wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. d) Jeżeli wadium zostanie wniesione przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. e) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium musi znajdować się na rachunku Zamawiającego do godziny otwarcia ofert. f) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wszelkie kwestie związane ze zwrotem i zatrzymaniem wadium zostały uregulowane w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir-centrum.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach