Przetargi.pl
Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną dróg powiatowych i gminnych

Gmina Woźniki ogłasza przetarg

 • Adres: 42-289 Woźniki, ul. Rynek 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 36 69 900 , fax. 34 3573105
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Woźniki
  ul. Rynek 11 11
  42-289 Woźniki, woj. śląskie
  tel. 34 36 69 900, fax. 34 3573105
  REGON: 15139848000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wozniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną dróg powiatowych i gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną dróg powiatowych i gminnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji od zgłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach