Przetargi.pl
Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów

Gmina Knurów ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3392308 , fax. 32 2351521, 3392292
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Knurów
  ul. dr. Floriana Ogana 5 5
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 32 3392308, fax. 32 2351521, 3392292
  REGON: 27625758700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg żużlowych na terenie miasta Knurów. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) usunięcie warstwy urodzajnej za pomocą spycharek/równiarek; 2) wykonanie koryta głębokości maksymalnie 12cm; 3) przewóz i wyładunek nadmiaru ziemi na odległość 1 km; 4) ułożenie nawierzchni grubości 12cm z żużla wielkopiecowego i zgęszczenie; 5) wykonanie jednorazowo nawierzchni frezem asfaltowym grubości 4 cm; 6) mechaniczne wyrównanie terenu pod drogę przez ścięcie nierówności przemieszczenie urobku, zasypanie wgłębień i przewałowanie; 7) skropienie podłoża kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną (np. K1- 65 lub K1-70) w ilości 0,8 kg/m?; 8) wykonanie jednorazowo warstwy wzmacniającej frezem asfaltowym grubości 8 cm; 9) recykling gruntu rodzimego 15 cm - stabilizacja gruntu cementem, wyprofilowanie i zawałowanie. 3. Zakres prac na podstawie wskazań Zamawiającego, wynikających z jego potrzeb w/g wzoru, który jest załącznikiem nr 1 do wzoru umowy. 4. Termin przystąpienia do wykonania prac na podstawie otrzymanych od Zamawiającego zleceń zawierających wskazanie wykonania prac określonych w § 1 ust. 2 wzoru umowy: 1) przystąpienie do zleconych prac, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, licząc od daty przekazania zlecenia Wykonawcy. Maksymalny czas na przystąpienie do zleconych prac w trybie zwykłym nie może być dłuższy niż 10 dni od daty przekazania zlecenia. Przekazanie zlecenia będzie się odbywać każdorazowo w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli nie jest to możliwe, przesyłane będzie e-mailem lub faksem. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na drogach żużlowych oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanych w ww. dokumentach przetargowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin przystąpienia do zleconych prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach