Przetargi.pl
Wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych dofinansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Gmina Miejska Żory ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4348245 , fax. 32 4348248
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Żory
  Al. Wojska Polskiego 25 25
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 32 4348245, fax. 32 4348248
  REGON: 27625554200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych dofinansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych dofinansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a)dokumentacje projektowe, b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c)przedmiary robót, d)decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, e)ekspertyza ornitologiczna, f)Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 ul. Wodzisławska 201 wraz z przystosowaniem budynku do przepisów ppoż. Roboty budowlane docieplenie dachów za pomocą styropapy (z przygotowaniem powierzchni i z pokryciem 2x papa termozgrzewalna), wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien, naprawa i docieplenie kominów, wymiana rur wentylacyjnych, docieplenie elewacji w systemie BSO w raz z wykonaniem bonii (zgodnie z przedmiarem robót budowlanych).Wskazane w dokumentacji projektowej obłożenie elewacji płytami HPL jest nieaktualne, wymiana okien i drzwi wejściowych, wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana rur spustowych, remont zadaszeń nad drzwiami wejściowymi, remont schodów wejściowych, izolacja przeciwwilgociowa ścian cokołów i ścian piwnicznych (przed ociepleniem tych ścian), demontaże i montaże innych elementów elewacji, wymiana parapetów wewnętrznych, roboty malarskie wewnętrzne po wymianie drzwi i okien, wykonanie i montaż obudowy grzejników. Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. budowa nowego wejścia do budynku i do kotłowni, montaż drzwi pożarowych aluminiowych w przejściach ewakuacyjnych wewnątrz budynku, przebudowa wejść istniejących wraz z przebudową (poszerzeniem) schodów zewnętrznych, wykonanie klapy dymowej, poszerzenie przejść ewakuacyjnych (demontaże ścianek działowych, przebudowa osłon grzejnikowych). Roboty sanitarne 1) wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, w pozostałej części izolacja rur i wymianą zaworów termostatycznych, 2)wymiana gazowego źródła ciepła wraz z układem rozdzielaczy, 3)przebudowa instalacji gazowej, 4)izolacją rur c. w. u., 5)dostosowaniem ZS 5 do przepisów ppoż., 6)dostosowanie instalacji ppoż. do aktualnych wymagań, 7)wykonanie drenażu opaskowego istniejącego budynku. Roboty elektryczne 1)wymiana opraw oświetlenia podstawowego i nocnego, 2)wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego z systemem monitoringu, 3)rozprowadzenie przewodów instalacji oświetleniowej wraz z zabudową zabezpieczeń w tablicach rozdzielczych, 4)zabudowa tablic rozdzielczych T0, T1, TP i tablicy wyłącznika głównego IP65, 5)wymiana instalacji odgromowej, 6)wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, 7)przebudowa wyłącznika pożarowego prądu, 8)wymiana tablicy rozdzielczej TK wraz z wyprowadzeniem zasilania dla urządzeń technologicznych, 9)wykonanie instalacji wykrywania wycieku gazu w kotłowni, 10)prace pomiarowe, 11) prace malarskie po robotach elektrycznych, 12)przeniesienie mebli i wyposażenia kolidującego z robotami instalacyjnymi, 13)zabezpieczenie folią podłóg i mebli w trakcie robót instalacyjnych, 14)utylizacja zdemontowanych opraw i źródeł światła. Zadanie 2. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 ul. Boryńska 2 Roboty budowlane: 1)docieplenie dachów za pomocą styropapy (z przygotowaniem powierzchni i z pokryciem 2x papa termozgrzewalna), 2)wymiana obróbek blacharskich, 3)wymiana rynien, 4) naprawa kominów, 5)wymiana rur wentylacyjnych, 6)docieplenie elewacji w systemie BSO 7)wymiana okien i drzwi wejściowych, 8)wymiana parapetów zewnętrznych, 9)wymiana rur spustowych, 10)remont zadaszeń nad drzwiami wejściowymi, 11)izolacja przeciwwilgociowa ścian cokołów i ścian piwnicznych (przed izolacją cieplną), 12)demontaże i montaże klimatyzatorów i innych elementów elewacji, 13)wymiana parapetów wewnętrznych, 14) roboty malarskie wewnętrzne po wymianie drzwi i okien. Roboty sanitarne 1)montaż nawietrzaków okiennych Roboty elektryczne 1) wymiana opraw oświetlenia podstawowego i nocnego, 2)rozprowadzenie przewodów instalacji oświetleniowej wraz z zabudową zabezpieczeń w tablicach rozdzielczych, 3)wymiana instalacji odgromowej, 4)prace pomiarowe, 5)prace malarskie po robotach elektrycznych, 6)przeniesienie mebli i wyposażenia kolidującego z robotami instalacyjnymi, 7)zabezpieczenie folią podłóg i mebli w trakcie robót instalacyjnych, 8)utylizacja zdemontowanych opraw i źródeł światła. Zadanie 3. Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego os. Księcia Władysława. Roboty budowlane 1)docieplenie dachów za pomocą styropapy (z przygotowaniem powierzchni i z pokryciem 2x papa termozgrzewalna), 2)wymiana obróbek blacharskich, 3)wymiana rynien, 4)naprawa kominów, 5)wymiana rur wentylacyjnych, 6)docieplenie elewacji w systemie BSO 7)wymiana okien i drzwi wejściowych, 8)wymiana parapetów zewnętrznych, 9)wymiana rur spustowych, remont zadaszeń nad drzwiami wejściowymi, 10)demontaż blachy trapezowej z ścian szczytowych sali gimnastycznej, 11)izolacja przeciwwilgociowa ścian cokołów i ścian piwnicznych (przed ociepleniem tych ścian), 12)demontaże i montaże zewnętrznych rolet okiennych i innych elementów elewacji, 13)wykonanie logo i napisu z nazwą szkoły, 14)wymiana parapetów wewnętrznych, 15) roboty malarskie wewnętrzne po wymianie drzwi i okien.Roboty sanitarne 1)montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach, 2)wymiana rozdzielacza wraz z zaworami, 3)izolacja rur, 4)montaż nawietrzaków okiennych.Roboty elektryczne 1)wymiana opraw oświetlenia podstawowego i nocnego, 2)rozprowadzenie przewodów instalacji oświetleniowej wraz z zabudową zabezpieczeń w tablicach rozdzielczych, 3)wymiana instalacji odgromowej, 4)prace pomiarowe, 5)prace malarskie po robotach elektrycznych, 6)przeniesienie mebli i wyposażenia kolidującego z robotami instalacyjnymi, 7)zabezpieczenie folią podłóg i mebli w trakcie robót instalacyjnych, 8)utylizacja zdemontowanych opraw i źródeł światła. Zadanie 4. Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych os. Pawlikowskiego. Roboty budowlane 1)docieplenie dachów za pomocą styropapy (z przygotowaniem powierzchni i z pokryciem 2x papa termozgrzewalna), 2)wymiana obróbek blacharskich, 3) wymiana wpustów dachowych, 4)naprawa kominów, wymiana rur wentylacyjnych, 5)wymiana balustrady na dachu tarasu (nowa o wys.1,10 m) 1.docieplenie elewacji w systemie BSO, 2.wymiana okien i drzwi wejściowych, 3.wymiana parapetów zewnętrznych, 4.montaż daszków nad drzwiami wejściowymi, 5.remont ewakuacyjnych schodów wejściowych prowadzących na taras nad parterem, 6.izolacja przeciwwilgociowa ścian cokołów i ścian piwnicznych, 7.demontaże i montaże rolet zewnętrznych i różnych elementów elewacji, 8.malowanie pod projektowany kolor elewacji północnej seg. B docieplonej w 2013r., 9.wymiana parapetów wewnętrznych 10.roboty malarskie wewnętrzne po wymianie drzwi i okien. Roboty sanitarne 1)montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi na grzejnikach, 2)izolacja rur c.o. i c. w. u. 3)wydzielenie lokalu mieszkalnego -oddzielny obieg grzewczy wraz z wykonaniem opomiarowania, 4)montaż nawietrzaków okiennych. Roboty elektryczne 1)wymiana opraw oświetlenia podstawowego i nocnego, 2)rozprowadzenie przewodów instalacji oświetleniowej wraz z zabudową zabezpieczeń w tablicach rozdzielczych,3)wymiana instalacji odgromowej, 4)prace pomiarowe, 5)prace malarskie po robotach elektrycznych, 6)przeniesienie mebli i wyposażenia kolidującego z robotami instalacyjnymi, 7)zabezpieczenie folią podłóg i mebli w trakcie robót instalacyjnych, 8)utylizacja zdemontowanych opraw i źródeł światła. Zadanie 5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 os. 700-lecia Roboty budowlane 1)docieplenie dachów za pomocą styropapy (z przygotowaniem powierzchni i z pokryciem 2x papa termozgrzewalna), 2)wymiana obróbek blacharskich, 3)wymiana rynien, 4)naprawa kominów, 5)wymiana rur wentylacyjnych, 6)docieplenie elewacji, 7)wymiana okien i drzwi wejściowych, 8)wymiana parapetów zewnętrznych, 9) wymiana rur spustowych, 10)wykonanie zadaszeń nad drzwiami wejściowymi, 11)izolacja przeciwwilgociowa ścian cokołów i ścian piwnicznych (przed dociepleniem), 12)demontaże i montaże elementów elewacji, 13)malowanie (z przystosowaniem koloru do projektu elewacji) fragmentu elewacji zaplecza Orlika - docieplonej w 2013 r., 14)wymiana parapetów wewnętrznych 15)roboty malarskie wewnętrzne po wymianie drzwi i okien. Roboty sanitarne 1)wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, 2) montaż nawietrzaków okiennych,3) instalacja wod-kan, Roboty elektryczne 1)wymiana opraw oświetlenia podstawowego i nocnego, 2)rozprowadzenie przewodów instalacji oświetleniowej wraz z zabudową zabezpieczeń w tablicach rozdzielczych, 3)wymiana instalacji odgromowej, 4)prace pomiarowe, 5)prace malarskie po robotach elektrycznych, 6)przeniesienie mebli i wyposażenia kolidującego z robotami instalacyjnymi, 7)zabezpieczenie folią podłóg i mebli w trakcie robót instalacyjnych, 8)utylizacja zdemontowanych opraw i źródeł światła. Informacje dodatkowe 1)Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach stanowiącej załącznik nr 3 w tym: dostarczyć i zamontować budki lęgowe zgodnie z wytycznymi ww. decyzji i ekspertyzy ornitologicznej stanowiącej załącznik nr 3 zapewnić nadzór ornitologiczny nad pracami, o których mowa w decyzji RDOŚ, przygotować dla Zamawiającego sprawozdanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. decyzji, prowadzić roboty zgodnie z wytycznymi ww. decyzji. 2)Wykonanie robót wewnętrznych możliwe w okresie: od 17.07.2015r do 21.08.2015r. w SP-3, CKZiU, ZS-2 i ZSS, od 26.06.2015 do 22.08.2015r. w ZS-5 3) Roboty wykonywać w sposób umożliwiający funkcjonowanie placówki oświatowej z zachowaniem przepisów bhp. I ppoż. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i zamontowania jednej tablicy informacyjnej i jednej tablicy pamiątkowej na każdym obiekcie. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustawienie tablicy informacyjnej przed rozpoczęciem robót budowlanych w widocznym miejscu. Treść i miejsce montażu zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wymagania techniczne tablic: a) Tablica informacyjna wykonana z tkaniny banerowej frontlit, gramatura min 450g/m2, wzmocniona konstrukcja z metalowymi oczkami umożliwiającymi zawieszenie, wymiary 100x200cm, b)Tablica pamiątkowa wykonana z pleksi gr 10 mm wymiary 30x20 cm mocowana na elewacji w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych. Wymogi dot. tablic informacyjnych i pamiątkowych zawiera Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji stanowiący załącznik nr 3. Koszt wykonania tablic należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 5)Demontaż instalacji c.o. w szkole SP -3, ZS- 5 można rozpocząć po sezonie grzewczym tzn. od 15.05.2015 w czasie nie kolidującym z zajęciami szkolnymi. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na źródła światła -zgodnie z ofertą przetargową (min. 5 lat), 7)Wykonawca uzyska decyzję o dopuszczeniu do użytkowania kotłowni przez Urząd Dozoru Technicznego. 8)Dopuszczalny jest system pracy wielozmianowej ze względu na konieczność umożliwienia prowadzenia zajęć szkolnych w trakcie całego roku szkolnego. Przedstawione w dokumentacji przetargowej wskazania na urządzenia techniczne/ materiały/znak towarowy z podaniem producenta oraz wskazania na normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art. 29 i 30. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia.Wykonawca jest zobowiązany wykazać jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. Ponadto winien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji (60, 72, 84 miesięcy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zory.pl menu przedmiotowe: Przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach