Przetargi.pl
REWITALIZACJA TERENU REKREACYJNEGO POHULANKA W MYSZKOWIE - ZAKRES STREFA III

Gmina Myszków ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (34) 313 26 82 w. 145 , fax. (34) 313 50 29
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszków
  ul. Kościuszki 26 26
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. (34) 313 26 82 w. 145, fax. (34) 313 50 29
  REGON: 15139849700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miastomyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REWITALIZACJA TERENU REKREACYJNEGO POHULANKA W MYSZKOWIE - ZAKRES STREFA III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie, obejmującej strefę III ww. zadania. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2) 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 3) 45212221-1: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 4) 45340000-2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 5) 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 6) 37500000-3: Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw 7) 45112720-8: Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 8) 45233260-9: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 9) 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 10) 45112100-6: Roboty w zakresie kopania rowów 11) 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 12) 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne 13) 45332300-6: Roboty instalacyjne kanalizacyjne 14) 45331210-1: Instalowanie wentylacji 15) 45231112-3: Instalacja rurociągów 16) 45231100-6: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 17) 45255110-3: Roboty budowlane w zakresie studni 18) 45232452-5: Roboty odwadniające 19) 45223800-4: Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 20) 45314300-4: Instalowanie infrastruktury okablowania 21) 45312100-8: Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 22) 45315700-5: Instalowanie stacji rozdzielczych 23) 45315600-4: Instalacje niskiego napięcia 24) 45312311-0: Montaż instalacji piorunochronnej 25) 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 26) 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 27) 45262500-6: Roboty murarskie i murowe 28) 45316100-6: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 4. Ogólny zakres robót związanych z realizacją strefy III - Otwarty kompleks sportowy ww. zadania inwestycyjnego obejmuje: Parterowy pawilon zaplecza sportowego z wyposażeniem, 2 boiska do gry w piłkę plażową, Boisko do gry w tenisa ziemnego, Boisko do koszykówki, Boisko wyposażone w 2 stoły do gry w piłkarzyki, Boisko wyposażone w 2 stoły do gry w tenisa stołowego, Plac zabaw, Plac spotkań, Elementy małej architektury: murki kamienne w siatce ocynkowanej typu gabion, ławki z gabionów, pojemniki na śmieci, stojaki na rowery, zewnętrzne lampy oświetleniowe, bramki wejściowe ­Instalacje wchodzące w skład zagospodarowania terenu otwartego kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja elektryczna. 5. Szczegółowy zakres robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego określony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ oraz w: 1) dokumentacji projektowej, na którą składają się: a) projekty budowlano - wykonawcze; b) przedmiary robót; c) zestawienie wyposażenia meblowego do dostawy i montażu; d) opinia geotechniczna. 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 6. Istotne dokumenty umożliwiające realizację zamówienia: Decyzja nr 64/14 z dnia 2014-02-14, wydana przez Starostę Myszkowskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę: Obiekt kategorii V: Kompleks rekreacyjno wypoczynkowy z zabudową towarzyszącą. 7. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz decyzjach i uzgodnieniach branżowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 8. Ze względu na budowę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznej, Zamawiający udostępnia całość dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie, a nie wyłącznie dla przedmiotowego zamówienia obejmującego III strefę - Otwarty kompleks sportowy. 9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, które zostaną wskazane w ofercie. 11. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie nazwy (firmy) podwykonawcy na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert częściowych; 2) zawarcia umowy ramowej; 3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 5) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, zapisy wynikające z dokumentu wadialnego winny umożliwiać Zamawiającemu podjęcie działań określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Nr konta: 58 8279 0000 0123 3757 2001 0004 z dopiskiem na przelewie ZP.271.17.2015.PZ - Wadium - REWITALIZACJA TERENU REKREACYJNEGO POHULANKA W MYSZKOWIE - zakres strefa III 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania ww. kwotą rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w Wydziale Finansowo-Budżetowym - kasa Urzędu Miasta Myszkowa, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. W treści dokumentu ustanawiającego wadium należy podać numer sprawy i tytuł przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach