Przetargi.pl
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III. Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.

Gmina Ornontowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3306222 , fax. 32 3306215
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ornontowice
  ul. Zwycięstwa 26a 26a
  43-178 Ornontowice, woj. śląskie
  tel. 32 3306222, fax. 32 3306215
  REGON: 27625775900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ornontowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III. Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III. Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne. 1. Zakres prac obejmuje: Kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno -budowlanej, specjalności drogowej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru obejmuje: Obowiązki inspektora nadzoru w okresie poprzedzającym realizację budowy: a) Inspektor nadzoru powinien zapoznać się z dokumentacją projektową, sprawdzić jej kompletność pod kątem realizacyjnym oraz ujętych przedmiarów robót, b) Inspektor nadzoru powinien dokonać oględzin terenu budowy z analizą jego uzbrojenia i urządzeń oraz oceny potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia. c) Inspektor Nadzoru będzie w gotowości do dyspozycji Zamawiającej od momentu podpisania umowy. 2.2 Obowiązki inspektora nadzoru w okresie realizacji budowy: a) Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników, b) Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - kontrola terminowości robót, - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (łącznie z wpisem do Dziennika Budowy), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, - uczestniczenie w naradach organizowanych przez Inwestora. c) Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał udział w naradach roboczych na budowie, tzw. Radach Budowy, które Zamawiający organizował będzie z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu (za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych). Na każde spotkanie inspektor będzie przygotowywał pisemny protokół z postępu prac. d) Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu. e) Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać dokonania przez wykonawcę robót, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. f) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania określonych w umowie etapów inwestycji, obiektów lub ich części nie stanowiących odrębnych przedmiotów odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umową mogą one być przedmiotem oddzielonego fakturowania. g) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym. h) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej realizowanych robót i jej przekazania w komplecie Zamawiającej w chwili dokonania odbioru końcowego. 2.3 Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót: a) Inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, b) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego i końcowego i przekazywaniu obiektu użytkownikowi, c) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentacji powykonawczej budowy. 2.4 Obowiązki inspektora nadzoru w okresie gwarancji, rękojmi: a) Inspektor nadzoru bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, b) Inspektor nadzoru kontroluje usunięcie wad przez wykonawcę robót. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotowe zadanie realizowane będzie na terenie starego cmentarza w Ornontowicach. Powierzchnia przedmiotowego terenu wynosi ok. 2170 m2. Na terenie Parku Archanioła wydzielony zostanie podest wraz z powierzchnią utwardzoną pod widownię sezonową na podwalinach Starego Kościoła, ponadto zlokalizowane będą alejki piesze z ławkami pod pergolami drewnianymi, tablicami informacyjnymi na murze otaczającym park, oświetleniem oraz innymi elementami małej architektury, jak posąg św. Michała Archanioła, krzyż na postumencie kamiennym, makieta Starego Kościoła, lapidarium, stół liturgiczny. Ponadto przedmiot niniejszego opracowania obejmuje również projektowane nasadzenia roślinności oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do punktu ujęcia wody, jak również instalację elektryczną (zasilanie i iluminacja). Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do sprawdzenia i aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania wraz z głównym Wykonawcą. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do przygotowania dokumentów zgodnych z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ornontowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach