Przetargi.pl
Wykonanie drogi dojazdowej do budynków jednorodzinnych wraz z budową jednostronnego chodnika, wjazdów do posesji oraz budowy oświetlenia drogi dla zadania: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej.

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2593302 , fax. 32 2593303
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2593302, fax. 32 2593303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie drogi dojazdowej do budynków jednorodzinnych wraz z budową jednostronnego chodnika, wjazdów do posesji oraz budowy oświetlenia drogi dla zadania: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie drogi dojazdowej do budynków jednorodzinnych wraz budową jednostronnego chodnika, wjazdów do posesji oraz budowy oświetlenia drogi dla zadania: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do : a. wykonania robót rozbiórkowych, b. budowy drogi dojazdowej o długości 95 m - o szerokości jezdni 6,0 m, która stanowić będzie dojazd do domów jednorodzinnych, c. budowy placu do zawracania, d. budowy chodnika z prawej strony jezdni o szerokości 2,0 m e. budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia jezdni i chodnika, f. budowy oświetlenia w niezbędnym zakresie terenu, g. opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, h. urządzenia zieleni, i. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z wdrożeniem stałej organizacji ruchu,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium przetargowe 5 000 pln, słownie: (pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: obsługa gwarancyjna - czas usunięcia wad
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach