Przetargi.pl
Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Prokuratur Rejonowych: Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Siemianowicach Śląskich, w Tychach oraz świadczenie usług sprzątania części wewnętrznej i zewnętrznej budynku Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ

Prokuratura Okręgowa w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2510241(8) w. 225 , fax. 032 2510241(8) w. 249
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Katowicach
  ul. Wita Stwosza 31 31
  40-042 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2510241(8) w. 225, fax. 032 2510241(8) w. 249
  REGON: 00000030700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Prokuratur Rejonowych: Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Siemianowicach Śląskich, w Tychach oraz świadczenie usług sprzątania części wewnętrznej i zewnętrznej budynku Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Prokuratur Rejonowych: Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Siemianowicach Śląskich, w Tychach oraz świadczenie usług sprzątania części wewnętrznej i zewnętrznej budynków Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, odpowiednio w częściach dla lokalizacji: 1) Prokuratura Rejonowa Katowice - Północ w Katowicach, ul. Pocztowa 8, 40-002 Katowice (Część 1), 2) Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice (Część 2), 3) Prokuratura Rejonowa Katowice-Zachód w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice(Część3), 4) Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich; ul. 1-go Maja 11, 41-100 Siemianowice Śl. (Część 4), 5) Prokuratura Rejonowa w Tychach; ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy(Część5), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego podanymi w Rozdziale I, pkt B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje sprzątanie pomieszczeń w budynkach Prokuratur Rejonowych:Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Siemianowicach Śląskich, w Tychach oraz świadczenie usług sprzątania części wewnętrznej i zewnętrznej budynków Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego podanymi w Rozdziale I, pkt B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SIWZ. Wielkość zamówienia - usługi sprzątania pomieszczeń oraz świadczenie usług sprzątania części wewnętrznej i zewnętrznej budynkówobejmuje: -łączną powierzchnię obiektów część wewnętrzna i wynosi około: 5 914,68 m?; -łączną powierzchnię terenu zewnętrznego i wynosi około: 145,00 m?
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium: 1. Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: 4 845,00 zł(cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotychi 00/100); w tym: w Części 1: - 1 300,00 zł; w Części 2: - 900,00 zł; w Części 3: - 45,00 zł; w Części 4: - 800,00 zł; w Części 5: - 1 800,00 zł; przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z póżn. zm.). 3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Katowicach Nr rachunku: 38103015080000000804782001 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy - SIWZ (VII G 2200/5/15). 4. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu wykonawca musi zadbać o to, aby wpłacana kwota była zaksięgowana w banku na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej może być złożony w siedzibie Zamawiającego w dowolnym czasie przed terminem składania ofert, w przeciwnym wypadku musi być dołączony do oferty. 6. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca. 7. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje: Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - Wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na ............................ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu .......... przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach. Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Prokuratury Okręgowej w Katowicach ul. Wita Stwosza 31 kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - Wykonawców składających ofertę wspólną): 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej). 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp , lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia.................. Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach ul. Wita Stwosza 31 kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp , lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach unormowanych w art. 46 ust. 1 i 2 Pzp. 11. W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia. 12. Zamawiający nie będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach