Przetargi.pl
Wykonanie usług pralniczych

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Truchana 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3490141, 32 3490145 , fax. 32 3490145
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Truchana 7 7
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 3490141, 32 3490145, fax. 32 3490145
  REGON: 27150344900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetagi.chcpio.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług pralniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług pralniczych. Przedmiot zamówienia obejmuje dezynfekcje, pranie, suszenie, maglowanie - prasowanie, segregację i pakowanie oraz naprawę uszkodzonych elementów bielizny szpitalnej w tym m.in.: -Pranie i dezynfekcja bielizny szpitalnej (w tym pieluchy tetrowe bez wstępnego prania i płukania w szpitalu, z wkładem, pranie od pacjentów Oddziału Hematologii i Onkologii leczonych cytostatykami); -Pranie bielizny niemowlęcej, które powinno odbywać się oddzielnie od pozostałej bielizny szpitalnej w osobnych pralnicach -Pranie i dezynfekcja innego asortymentu szpitalnego (poduszki, koce, materace, chodniki, rolety, itp.); -Pranie i prasowanie mundurków (ubrania personelu medycznego, fartuchy itp.) (nie wykluczone krochmalenie); -Mundurki winny być poddawane procesowi obróbki za pomocą gorącego powietrza w pozycji wiszącej przez urządzenie umożliwiające ich odpylenie; -Prasowanie ubranek niemowlęcych i pieluch. -Prasowanie mundurków w sposób nieuszkadzający zamków błyskawicznych (ze szczególnym uwzględnieniem zamków wykonanych z tworzywa); -Drobne naprawy bielizny szpitalnej (w tym mundurków) - cerowanie, łatanie, przyszywanie guzików, wszywanie zamków itp.- guziki oraz suwaki do 22 cm długości, również na koszt Wykonawcy (w razie potrzeby wymiany suwaka o długości powyżej 22 cm Zamawiający zakupi suwak we własnym zakresie i przekaże Wykonawcy do wszycia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia) do 3 dni roboczych; -Czyszczenie chemiczne drobnej ilości ubrań zespołu wyjazdowego - przewidywana wielkość do 100 kg na 12 m-cy (m. in. bluzy polarowe z nadrukami foliowymi); -Codzienny (od poniedziałku do soboty) odbiór brudnej i dostawa czystej (wymiennej) bielizny szpitalnej do siedziby Zamawiającego; -Dostawa i odbiór bielizny szpitalnej z siedziby Zamawiającego środkiem transportu Wykonawcy; -Dostarczanie wypranego, suchego i wyprasowanego asortymentu; -Asortyment przekazywany do prania jest wielokolorowy; -Pranie i dezynfekcja bielizny oznaczonej jako skażona (oddzielnie od pozostałej bielizny szpitalnej w osobnych pralnicach posiadających barierę higieniczną); -W przypadku, kiedy odbierana przez Zamawiającego bielizna szpitalna nie spełnia jego wymagań (np. pranie jest mokre, wilgotne itp.) Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania posiewów bakteriologicznych z bielizny szpitalnej (max ilości 5 próbek każdorazowo) oraz kontroli środków transportu w obecności Wykonawcy i na jego koszt. Z pobrania posiewów zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego. Zamawiający wykona badanie w Laboratorium Mikrobiologicznym Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii a jego kosztami obciąży Wykonawcę. Pranie winno być dostarczane przez Wykonawcę w podwójnych opakowaniach foliowych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie wymogami Sanepidu, worki oznakowane kodami poszczególnych oddziałów CHCPiO, mundurki (tj. ubrania typu fartuchy lekarskie, ubrania wizytowe) mają być dostarczane na wieszakach będących własnością Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) oraz przewrócone na prawą stronę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbioru bielizny szpitalnej nie oznakowanej (na materiale) swoimi kodami. Kat. 27
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin zwrotu mundurków
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach