Przetargi.pl
kompleksowe usługi pralnicze dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TAG-40-PN/6-2016)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0324291000, 4291288 , fax. 032 4291225
 • Data zamieszczenia: 2016-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
  ul. Energetyków 46 46
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 0324291000, 4291288, fax. 032 4291225
  REGON: 27278032300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  kompleksowe usługi pralnicze dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TAG-40-PN/6-2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 1.A (formularz cenowy), 1.B.1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i 1.B.2 (Opis wózków stosowanych do transportu prania) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dołączono to niej także wzór umowy wraz z załącznikiem 1.C (Polityka ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku) - określający pozostałe warunki zamówienia. Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 18 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w kwocie 18 000 zł na warunkach określonych w Ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach