Przetargi.pl
Leasing pościeli i bielizny oraz usługi pralnicze wraz z transportem brudnej i czystej bielizny dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, ul. Wolności 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3138978 , fax. 034 3138978
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
  ul. Wolności 29 29
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. 034 3138978, fax. 034 3138978
  REGON: 00030637700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zozmyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing pościeli i bielizny oraz usługi pralnicze wraz z transportem brudnej i czystej bielizny dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dezynfekcja, pranie, dzierżawa bielizny pościelowej, odzieży i bielizny operacyjnej wraz z fartuchami operacyjnymi, zwanymi w dalszej części bielizną Wykonawcy. Przewidywana ilość bielizny Wykonawcy z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje określona jest w załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz asortymentowo - cenowy). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia tzw. ilości startowej, zgodnie z tabelą 1.2. Formularza asortymentowo - cenowego (załącznik nr 8 do SIWZ). Ilość startowa oznacza wykaz asortymentu wraz z ilościami które Wykonawca musi dostarczyć do dnia 31 sierpnia oraz podać wartości cenowe. Należy również określić wartość rynkową asortymentu potrzebną przy rozliczaniu ewentualnych strat, zgodnie z zasadami zużycia tegoż asortymentu. Zamawiający wymaga przeprowadzania remanentu dwa razy w roku w obecności Wykonawcy. W celu zachowania dokładności i precyzji w rozliczaniu i ewidencji znajdującej się w obrocie wynajmowanej bielizny i odzieży stanowiącej własność Wykonawcy, Wykonawca musi oznakować bieliznę przy pomocy chipów w systemie RFID system radiowej identyfikacji towaru, które będą służyły do rozliczania się z Zamawiającym oraz do prowadzenia pełnej identyfikacji dla każdej sztuki bielizny. Zamawiający wymaga, żeby chipy były umieszczone w każdej sztuce dzierżawionego asortymentu w sposób trwały, uniemożliwiający ich odczepienie się od bielizny podczas użytkowania, procesu prania i sterylizacji. Wynajmowana bielizna pościelowa, odzież fasonowa, bielizna i odzież operacyjna musi spełniać minimalne wymagania określone w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zozmyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach