Przetargi.pl
Wykonanie Tarasu na gruncie w ZL IRENA Nr postępowania 75-ZO-2014

Uzdrowisko Połczyn S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Zdrojowa 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943662424 w.328; 3662626 w.317 , fax. 94 3662470
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Połczyn S.A.
  ul. Zdrojowa 6 6
  78-320 Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943662424 w.328; 3662626 w.317, fax. 94 3662470
  REGON: 00028818800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uzdrowisko-polczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka kapitałowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie Tarasu na gruncie w ZL IRENA Nr postępowania 75-ZO-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie Tarasu na gruncie w ZL IRENA zlokalizowanym w Połczynie Zdroju przy ulicy Zdrojowej 6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nd

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.uzdrowisko-polczyn.pl/index.php?kategoria=9&podkategoria=26
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach