Przetargi.pl
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZASTAŃ W GMINIE WOLIN

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina ogłasza przetarg

 • Adres: 72-510 Wolin, ul. Zamkowa 23
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3261322, 3220809 , fax. 091 3261333
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
  ul. Zamkowa 23 23
  72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3261322, 3220809, fax. 091 3261333
  REGON: 00052974600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZASTAŃ W GMINIE WOLIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZASTAŃ W GMINIE WOLIN. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe, wykonanie stóp i ułożenie płyt pod kontenery, 2) posadowienie kontenerów, 3) montaż konstrukcji więźby dachowej i pokrycia, 4) wykonanie instalacji zewnętrznych i podłączenie do nich instalacji wewnętrznych z kontenerów, 5) wykonanie tarasu wejściowego do budynku - ułożenie płyt chodnikowych, 6) budowa utwardzonych nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych, placu do postawienia kontenera na śmieci i chodnika, 7) montaż oświetlenia zewnętrznego, 8) urządzenie terenu zielenią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach