Przetargi.pl
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ dokończenie robót budowlanych - Rega Prusinowo

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-421 Szczecin, ul. Wyzwolenia 105
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  ul. Wyzwolenia 105 105
  71-421 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ dokończenie robót budowlanych - Rega Prusinowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Miejsce realizacji: gmina Łobez, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie 1.3. Stan istniejący: Przedmiotowy obiekt stanowi jeden z elementów programu Life+ i jest związany z budową przepławek dla ryb na rzece Redze i jej dopływach. Przepławka wykonana jest w niepełnym zakresie przy istniejącym obiekcie - Elektrowni Wodnej w Prusinowie. Przepławka zaprojektowana została na lewym brzegu rzeki Regi. Dotychczas na obiekcie wykonano: - tymczasową grodzę ziemną na wylocie z przepławki od strony wody górnej, - wykop pod górną część przepławki z odsłonięciem muru oporowego, - wykucie fragmentu muru oporowego na dolnym stanowisku elektrowni wodnej, - zabezpieczenie przecieków w ścianie na brzegu lewym. 1.4. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dokończenie rozpoczętych robót budowlanych związanych z budowa przepławki dla ryb na lewym brzegu rzeki Regi. Dokończenie robót zostanie zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej oraz na podstawie kosztorysu nakładczego ślepego i przedmiaru robót stanowiących załączniki do niniejszego postepowania. Przedmiar i kosztorys nakładczy jest dopełnieniem dokumentacji projektowej i wskazuje, które z elementów dokumentacji projektowej pozostały do wykonania i należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia. Dokończenie robót objęte niniejszym zamówieniem będzie polegało na wykonaniu wszystkich robót objętych załączoną do SIWZ dokumentacją, nie wykonanych do tej pory, związanych m. in. z: - wykonaniem przepławki w formie koryta żelbetowego z elementami kamiennymi zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji projektowej, - wykonanie zamknięć szandorowych, - ubezpieczenie koryta przepławki narzutem kamiennym wzdłuż ściany od strony odwodnej, - narzut kamienny na górnym i dolnym stanowisku przy wlocie i wylocie z przepławki. Parametry przepławki po wykonaniu wszystkich pozostałych robót: Bystrze kamienne: całkowita długość przepławki - 69,26m szerokość przepławki - 1,80 m konstrukcja przepławki - żelbetowa z elementami kamiennymi spadek - 3,0% Szczegółowe zestawienie robót do wykonania znajduje się w dokumentacji projektowej oraz w kosztorysie nakładczym ślepym i przedmiarze robót, które stanowią załącznik do SIWZ. Zamówienie obejmuje ponadto: geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą, opłaty związane z ewentualnym zajęciem pasa drogowego i tymczasowym zajęciem gruntów na czas robót (tereny należące do Elektrowni), wykonanie robót tymczasowych, wybudowanie, utrzymanie i likwidację dojazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas trwania budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego, naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonym osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego. dostarczenie dokumentacji powykonawczej umożliwiającej wystąpienie z wnioskiem o zakończeniu budowy, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej oraz wszystkich atestów i certyfikatów dla materiałów użytych w przy realizacji robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Wykonanie tablic informacyjnych wg poniższej specyfikacji Tablica informacyjna musi spełniać następujące wymagania: a) Wymiary tablicy: Tablica informacyjna: 130 cm x 120 cm b) Kolor tablicy - biały, c) Kolor czcionki - czarny, d) logotypy w kolorze (logotypy udostępni Inwestor) e) grafika zabezpieczona laminatem f) materiał: blacha ocynkowana grubości min 0,7 mm (zagięcia krawędzi blachy min. 1 cm) wzmocniona min dwoma stalowymi przęsłami poprzecznymi mającymi na celu wzmocnienie konstrukcji mogącymi jednocześnie pełnić funkcję uchwytu do mocowania. g) rura umożliwiająca solidne zamontowanie Tablica ostrzegawcza: 75 cm x 60 cm a) kolor tablicy- odblaskowa koloru żółtego b) Kolor czcionki - czarny, c) logotypy w kolorze d) grafika zabezpieczona laminatem h) materiał: materiał: blacha ocynkowana grubości min 0,7 mm (zagięcia krawędzi blachy min. 1 cm) wzmocniona min dwoma stalowymi przęsłami poprzecznymi mającymi na celu wzmocnienie konstrukcji mogącymi jednocześnie pełnić funkcję uchwytu do mocowania. i) rura umożliwiająca solidne zamontowanie Tablice muszą być wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, zapewniające czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny. Nadruki na tablicy muszą być wykonane w technice gwarantującej odporność na warunki atmosferyczne. Projekt tablicy musi zostać zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wyznaczy trasy dojazdowe i przejazdowe oraz drogi technologiczne wraz z ich długością i inwentaryzacją stanu istniejącego, co przedstawi w formie papierowej Zamawiającemu. W rejonie urządzeń podziemnych roboty należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń i pod ich nadzorem. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w kosztorysie nakładczym - ślepym, w tym przedmiarze robót stanowiącym jego integralną część (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (projekt budowlany pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów - Rega Prusinowo - załącznik nr 4 do SIWZ) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów - Rega Prusinowo - załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 12.000,00 PLN 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 08.07.2016r. do godz. 12:00, W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. I Oddział w Szczecinie nr: 34 1020 4795 0000 9002 0122 0631. z adnotacją: WADIUM - przetarg ozn. NP/IR/333/36/2016 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, al. Wyzwolenia 105, przed upływem terminu składania ofert a kopię tego dokumentu należy załączyć do oferty. 6.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8.Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy. UWAGA! Stosownie do zapisów art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający Zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraziła zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.Zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach