Przetargi.pl
Naprawa kominów i ław kominiarskich na budynkach nr 1, 2 i 3 COS SG w Koszalinie - sprawa nr 08/14

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 75-531 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 34 44 062, 94 34 44 900 , fax. 94 34 44 700
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 92
  75-531 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 34 44 062, 94 34 44 900, fax. 94 34 44 700
  REGON: 33037474200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cos.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa kominów i ław kominiarskich na budynkach nr 1, 2 i 3 COS SG w Koszalinie - sprawa nr 08/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa kominów i ław kominiarskich na budynkach nr 1, 2 i 3 Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452625006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach