Przetargi.pl
Dostawa serwerów komputerowych

Izba Skarbowa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-525 Szczecin, ul. Franklina Delano Roosevelta 1/2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4803600, 4803751 , fax. 091 4803656
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Franklina Delano Roosevelta 1/2 1/2
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4803600, 4803751, fax. 091 4803656
  REGON: 00102080300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izba-skarbowa.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwerów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 zestawów serwerów komputerowych wraz z systemami operacyjnymi i zasilaczami awaryjnymi UPS, w tym 13 zestawów serwerów określonych przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego postępowania jako typ A, 8 jako typ B i 1 jako typ C, skonfigurowanych zgodnie ze specyfikacją podaną w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest zabezpieczenie przez każdego Wykonawcę swej oferty wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach