Przetargi.pl
Dostawa dwóch kompletów rusztowań - podestów do obsługi śmigłowców Mi-14 PŁ/R i Mi-14PŁ na rzecz 17 WOG w Koszalinie, znak sprawy: 73/WOG/Lotn./14

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, ul. 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95 , fax. 94 3456244
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. 4 Marca
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95, fax. 94 3456244
  REGON: 33120312800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch kompletów rusztowań - podestów do obsługi śmigłowców Mi-14 PŁ/R i Mi-14PŁ na rzecz 17 WOG w Koszalinie, znak sprawy: 73/WOG/Lotn./14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch kompletów rusztowań - podestów do obsługi śmigłowców Mi-14 PŁ/R i Mi-14PŁ na rzecz 17 WOG w Koszalinie, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 2. Informacja o wymaganiach w stosunku do ofert równoważnych: Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie oferty równoważnej, spełniających równoważne parametry w stosunku do artykułów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ spoczywa na składającym ofertę w myśl art. 30 ust. 5 uPzp. W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku towarowego, patentu, źródła pochodzenia, symbolu katalogowego producenta, przyjmuje się, że Zamawiający wskazał wyłącznie na klasę produktu i służy ustaleniu standardu dotyczącego parametrów, w szczególności: pojemności, wydajności, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 3. Miejsca odbioru urządzeń jednostka wojskowa w Darłowie. 4. Informacja o Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne. 5. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy, projekt umowy stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442123105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.17wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną