Przetargi.pl
Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz

Gmina Manowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-015 Manowo, Manowo 40
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3183220 , fax. 94 3183289
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Manowo
  Manowo 40 40
  76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3183220, fax. 94 3183289
  REGON: 33092057000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.manowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz. W ramach prac przewidziano: 1. Grzybnica, dz. nr 7/7 - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na płycie betonowej. Wyposażenie boiska - kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, ławki (4 szt.), kosz na śmieci 2. Wyszebórz, dz. nr 84/1 - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na płycie betonowej. Wyposażenie boiska - kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, ławki (2 szt.), kosz na śmieci, ogrodzenie (dł. 78,4 mb)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiające nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.manowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach