Przetargi.pl
Dwa cykle szkoleniowe o charakterze zawodowym pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych oraz Pilarz wraz ze szkoleniem z aktywizacji zawodowej, ekologii oraz ratownictwa medycznego dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Starem Bornem dofinansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Zakład Karny w Starem Bornem ogłasza przetarg

 • Adres: 76-020 Bobolice, Stare Borne 14
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 3180820 , fax. 0-94 318 76 80
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Starem Bornem
  Stare Borne 14 14
  76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 3180820, fax. 0-94 318 76 80
  REGON: 00032098600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dwa cykle szkoleniowe o charakterze zawodowym pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych oraz Pilarz wraz ze szkoleniem z aktywizacji zawodowej, ekologii oraz ratownictwa medycznego dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Starem Bornem dofinansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCĄ USŁUGI: 1.Szkolenie pn. zagospodarowanie terenów zielonych wraz z zajęciami z aktywizacji zawodowej, kursem z zakresu ekologii i ratownictwa medycznego. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2014 r. Ilość osób 10 2. Szkolenie pn. pilarz wraz z zajęciami z aktywizacji zawodowej, kursem z zakresu ekologii i ratownictwa medycznego Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2014 r. Ilość osób 10 1. Celem kursu jest przyuczenie do zawodu i nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności do wykonywania prac w zakresie zagospodarowania terenów zielonych lub pilarskich. Program kursu powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia : a) Szkolenie specjalistyczne BHP, b) Określanie właściwości materiałów do robót zagospodarowania terenów zielonych lub pilarskich w celu ich właściwego zastosowania, c) Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania w/w robót, d) Wykonywanie robót w zakresie zagospodarowania terenów zielonych lub pilarskich e) Wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów do praktycznej realizacji w/w cykli szkoleniowych wraz z zajęciami kompetencyjnymi, f) Ocenianie jakości i poprawności wykonywanej pracy..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wartość materiałów przeznaczonych na szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach