Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą: Budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 39
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4254950 , fax. 91 4225533
 • Data zamieszczenia: 2015-11-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 39 39
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4254950, fax. 91 4225533
  REGON: 81014599300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupszczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą: Budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą: Budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym. 2. Zakres zamówienia obejmuje przeszkolenie osób bezrobotnych w dwóch grupach szkoleniowych (Zadaniach), w terminach niezależnych od siebie, w tym w ramach każdego z Zadań Zamawiający jest zobowiązany do skierowania: w ramach Zadania 1: 8 osób bezrobotnych, w ramach Zadania 2: 8 osób bezrobotnych. Jednocześnie, w ramach każdego szkolenia (Zadania), Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania na szkolenie dodatkowo, maksymalnie 2 osób bezrobotnych na podstawie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP (zamówienie opcjonalne). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia poszczególnych szkoleń w nakładających się bądź równoległych terminach. Wykonanie i ocena realizacji szkolenia (usługi) odbywać się będzie oddzielnie w ramach każdego z Zadań. 3. Określone przez Zamawiającego warunki realizacji, oceny i rozliczenia szkolenia dotyczą każdego szkolenia zlecanego w ramach poszczególnych Zadań objętych przedmiotowym zamówieniem. Poszczególne Zadania określone przez Zamawiającego należy rozumieć jako odrębne, niezależne od siebie szkolenia (grupy szkoleniowe). 4. Szkoleniem zostaną objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. 5. Liczba godzin (bez egzaminu) musi wynosić: 80 godzin zegarowych przypadających na jednego uczestnika. 6. Szkolenie musi zostać zakończone egzaminem kwalifikacyjnym uprawniającym do uzyskania odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego, który zostanie przeprowadzony przed Komisją Kwalifikacyjną działającą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., nr 89, poz., 828 ze zm.). Egzamin należy przeprowadzić w terminie 3 dni od zakończenia każdego szkolenia. Przy czym Zamawiający nie dopuszcza, by egzamin został przeprowadzony w tym samym dniu, w którym odbyły się ostatnie zajęcia w ramach szkolenia. 7. Szkolenie (bez egzaminu) należy przeprowadzić w czasie nie dłuższym niż 12 dni (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), z zastrzeżeniem pkt 8 i 9. 8. Szkolenie należy zrealizować według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, w myśl art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 149 ze zm.), chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 9. Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach między 8.00 a 18.00. Dzienna liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika nie może być większa niż 8 godzin zegarowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupszczecin.pl/urzad_pracy/ogloszenia_o_zamowieniach.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach