Przetargi.pl
Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do monitoringu dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Urząd Miejski w Koszalinie, Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 75-004 Koszalin, ul. Adama Mickiewicza 26
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3488600 w. 4655
 • Data zamieszczenia: 2014-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koszalinie, Biuro Zamówień Publicznych
  ul. Adama Mickiewicza 26 26
  75-004 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3488600 w. 4655
  REGON: 00059065100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do monitoringu dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do monitoringu dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach