Przetargi.pl
Dostawa serwera i dysków do macierzy dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach

Starostwo Powiatowe w Policach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Tanowska 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4328100 , fax. 091 3178900
 • Data zamieszczenia: 2010-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Policach
  ul. Tanowska 8 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4328100, fax. 091 3178900
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.policki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwera i dysków do macierzy dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obejmuje: - serwer - 1 szt; - dysk do macierzy - 2 szt. Szczegółową specyfikację sprzętu zamówienia zawiera zał. nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.policki.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach