Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Odwodnienie terenu PST-1, placów manewrowych, dróg dojazdowych, myjni, stacji paliw i budynków nr 32, 76, 100, 101 w Koszalinie (PKOB 1212, 1274).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 17B
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 452026, 261 452000 , fax. 261 452024, 261 452029
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Narutowicza 17B 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 452026, 261 452000, fax. 261 452024, 261 452029
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Odwodnienie terenu PST-1, placów manewrowych, dróg dojazdowych, myjni, stacji paliw i budynków nr 32, 76, 100, 101 w Koszalinie (PKOB 1212, 1274).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Odwodnienie terenu PST-1, placów manewrowych, dróg dojazdowych, myjni, stacji paliw i budynków nr 32, 76, 100, 101 w Koszalinie (PKOB 1212, 1274). Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: a) Szczegółowy Opis i Zakres Przedmiotu Zamówienia b) Program Funkcjonalno-Użytkowy c) przeprowadzoną wizję lokalną. 1) Wykonawca w ramach zawartej umowy wykona mapę do celów projektowych, dokumentację projektową i uzyska stosowne dokumenty formalne pozwalające na rozpoczęcie robót. 2) Wykonawca w ramach zawartej umowy zawiadomi ZWINB, na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana). 3) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, za wyjątkiem materiałów wskazanych przy przekazaniu placu budowy, które należy przekazać administratorowi obiektu, a ich wartość szacunkową ujmie w cenie oferty. 4) Wykonawca robót wykona dokumentację techniczną powykonawczą, oraz przekaże dla Zamawiającego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami materiały wymienione w art. 60 - dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 5) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną a po ich zakończeniu wykona dokumentację fotograficzną powykonawczą (fotografując zakres robót przed ich wykonaniem i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). UWAGA: Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Szacunkowa wartość zamówienia: 1 514 522,85 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 510 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN (art. 45, 46).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach