Przetargi.pl
Remont budynku nr 61 kuchni-jadalni w kompleksie wojskowym w Koszalinie - system wentylacji i klimatyzacji, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 76/WOG/RB/Infrastr./16

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, ul. 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95 , fax. 94 3456244
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. 4 Marca
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95, fax. 94 3456244
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 61 kuchni-jadalni w kompleksie wojskowym w Koszalinie - system wentylacji i klimatyzacji, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 76/WOG/RB/Infrastr./16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja roboty budowlanej na zasadach zaprojektuj i wykonaj pod nazwą Remont budynku nr 61 kuchni-jadalni w kompleksie wojskowym w Koszalinie - system wentylacji i klimatyzacji, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz w następującym zakresie i kolejności wykonania: 1) Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku nr 61 kuchni-jadalni. 2) Sporządzenie dokumentacji projektowej (zwanej: DP) w zakresie instalacyjnym urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niezbędnym do realizacji zamówienia wraz ze zgłoszeniem robót. 3) Realizacja robót polegających na remoncie budynku w zakresie robót instalacyjnych systemu wentylacji i klimatyzacji z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 4) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie zadania do użytkowania. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia odejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 1 oraz realizację roboty budowlanej: 1) Dokumentacja projektowa powinna obejmować wykonanie: a) Projektu budowlanego (branżowego) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych - 4 (cztery) egz., w formie wydruku. b) Projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót - 4 (cztery) egz., w formie wydruku. c) Przedmiaru robót - 4 (cztery) egz., w formie wydruku. d) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 (cztery) egz., w formie wydruku. e) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w formie wydruku - 2 (dwa) egz., w formie wydruku. . 2) Dla dokumentacji projektowej należy uzyskać uzgodnienia z: a) Komendantem CSSP w Koszalinie. b) Szefem Węzła Łączności w Koszalinie. c) Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie w zakresie TUN. d) Rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP. e) 17 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Koszalinie, Zamawiającym. 3) Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia koniecznych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania na etapie robót budowlanych wymaganych obowiązującymi przepisami, a które nie zostały ujęte w dokumentach wyjściowych. 3. Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 4. Wykonawca wyceniając przedmiot zamówienia uwzględni pożytki z tytułu zagospodarowania materiałów pochodzących z odzysku (złom). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Program stanowi koncepcję przedprojektową, która będzie stanowiła materiał wyjściowy dla Wykonawcy dokumentacji budowlanej, wykonawczej i uzyskania stosownych pozwoleń w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne. 6. Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana zgodnie z następującymi przepisami: 1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1409) z aktami wykonawczymi do ustawy, 2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), 3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389), 5) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), 6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690) - tekst jednolity z dnia 21 marca 2011, 7) Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej sygn. Ppoż. 3/2014 z dnia 15.12.2014 r., 8) instrukcją o ochronie obiektów wojskowych OIN 5/2011, 9) Polskimi Normami i innymi przepisami i aktami prawnymi, w tym obowiązującymi w Ministerstwie Obrony Narodowej związanymi z przedmiotem zamówienia, innych przepisów normujących przedmiot zamówienia. 7. Wykonawca we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska wszelkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w Programie funkcjonalno-użytkowym z zachowaniem tych samych parametrów oraz właściwości technicznych i jakościowych, jakie zostały wskazane w Programie funkcjonalno-użytkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 9. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych, a pozostałe materiały np. z rozbiórki nie podlegające utylizacji zgodnie z w/w ustawą Zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy. 10. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych wykona inwentaryzację fotograficzną terenu budowy i przebudowywanych obiektów budowlanych, oraz po zakończeniu robót, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (np.: fotografując zagospodarowanie terenu, obiekty budowlane po przebudowie, po wybudowaniu, z tego samego ujęcia w celu porównania). 11. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Miejscem wykonania zamówienia jest budynek kuchni-jadalni nr 61 w kompleksie wojskowym w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66 - Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. 12. Informacja o Podwykonawcy: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zasady powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostały określone w załączniku nr 11 do SIWZ - Projekcie umowy. 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierz powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne. 5) Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 KC) jak za własne zachowanie. 6) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 13. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy - projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.17wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach