Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pełczyce w roku szkolnym 2016/2017 i w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Gmina Pełczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 73-260 Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7685038 , fax. 95 7685118
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pełczyce
  ul. Rynek Bursztynowy 2 2
  73-260 Pełczyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7685038, fax. 95 7685118
  REGON: 00053055400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pełczyce w roku szkolnym 2016/2017 i w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest zadanie pn:.Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pełczyce w roku szkolnym2016/2017 i w okresie od. 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. czyli usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów do szkół na terenie Gminy Pełczyce oraz ich powrót do miejsc zamieszkania według ustalonego rozkładu jazdy. Przedmiotowe zamówienie dotyczy zakupu biletów miesięcznych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. ( Dz.U z 2012 r. poz. 1138 tj. ze zm.) o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w szczególności zgodnie z art. 5a w/w ustawy. Przewóz odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych w otwartej regularnej komunikacji autobusowej dostarczonych przez Wykonawcę do danej placówki szkolnej.2.Przewóz dotyczy roku szkolnego 2016/2017 tj. od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. i okresu od 01.09.2017 r. do 31.12. 2017 r. z wykluczeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. 3.Usługi związane z dowozem uczniów dotyczą placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Pełczyce.4.Szacunkowa liczba dowożonych uczniów: 489. Liczna osób podana jest wg stanu na miesiąc VI/2016 (na podstawie złożonych informacji przez dyrektorów szkół).5.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci dowożonych jeżeli zajdzie taka potrzeba w całym terminie realizacji zamówienia.6.Nazwa i kod CPV:60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób7.Każdy kurs powinien być wykonywany środkiem przewozowym o ustalonej dla linii pojemności (ilość pojazdów na danym odcinku należy dostosować do ilości przewożonych uczniów), przy czym kurs rozumiany jest jako dowóz i odwóz uczniów. Wykonawca zamówienia musi zapewnić dla każdego dziecka/ucznia miejsce siedzące.8.Dla każdego przewożonego dziecka/ucznia przewiduje się dwa kursy dziennie ( kurs poranny: droga do szkoły/placówki oświatowej i kurs popołudniowy: droga do domu).Pod pojęciem kurs rozumie się przewiezienie dziecka/ucznia z domu (przystanku początkowego) do szkoły/placówki oświatowej lub ze szkoły placówki oświatowej do domu (przystanku końcowego).9.Godziny przywozu i odwozu oraz liczba uczniów na poszczególne kursy zostaną uzgodnione z dyrektorami szkół; ostateczne godziny przejazdów autobusów, z uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci uzgodnionych z Wykonawcą, zostaną określone na piśmie po sporządzeniu planu zajęć lekcyjnych w jednostkach oświatowych. 10.W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na:-Skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święto szkoły i inne uroczystości),-Odpracowywaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy,Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu i odwozu. 11.W czasie obowiązywania umowy Zamawiający ma możliwość zmiany przebiegu trasy i miejscowości, liczby przystanków, liczby dowożonych dzieci/uczniów do szkół/placówek oświatowych do których prowadzony jest dowóz. Zamawiający poprzez danego Dyrektora Szkoły poinformuje Wykonawcę o zaistnieniu powyższych zmian. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do wprowadzenia tego typu zmian w dowozach dzieci/uczniów.12.Opieka nad uczniami w czasie przewozu w środkach transportu, będzie zapewniona przez Zamawiającego. Na każdej trasie, w każdym autobusie opiekę nad uczniami sprawować będzie opiekun zatrudniony przez Zamawiającego w danej jednostce oświatowej. Wykonawca nie będzie pobierał opłaty za przewóz opiekuna.13.Opis zamówienia: Zamówienie obejmuje następujące trasy dowozu uczniów:-TRASA NR 1 - dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pełczycach,-TRASA NR 2 - dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Lubianie,-TRASA NR 3 - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie,-TRASA NR 4 - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chrapowie.TRASA NR 1 - dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pełczycach.Wykaz uczniów dojeżdżających wg miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Pełczycach - Szkoła Podstawowa w Pełczycach Lp. Miejscowość Ilość uczniów dojeżdżających 1. Bolewice 20os. 2. Trzęsacz 12os. 3. Jarosławsko 4os. 4. Jagów 1os. 5. Ługowo 2os. 6. Sarnik 2os. 7. Będargowo 4os. 8. Przekolno 1os. 9. Pełczyce, ul. Wiejska 6os. RAZEM 52osoby Wykaz uczniów dojeżdżających wg miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Pełczycach - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pełczycach Lp. Miejscowość Ilość uczniów dojeżdżających 1. Bolewice 9os. 2. Łyskowo 1os. 3. Niesporowice 4os. 4. Sarnik 4os. 5. Trzęsacz 4os. 6. Będargowo 4os. 7. Jarosławsko 12os. 8. Krzynki 1os. 9. Ługowo 3os. 10. Będargowiec 1os. 11. Chrapowo 5os. 12. Jagów 5os. 13. Wierzchno 4os. 14. Pełczyce, ul. Wiejska 4os. RAZEM 61osób TRASA NR 2 - dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Lubianie Wykaz uczniów dojeżdżających wg miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Lubianie - Szkoła Podstawowa w Lubianie Lp. Miejscowość Ilość uczniów dojeżdżających 1. Boguszyny 29os. 2. Brzyczno 16os. 3. Bukwica 17os. 4. Lubianka 19os. 5. Nadarzyn 22os. 6. Płotno 18os. 7. Przekolno 4os. 8. Sułkowo 1os. RAZEM 126osób Wykaz uczniów dojeżdżających wg miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Lubianie - Gimnazjum w Lubianie Lp. Miejscowość Ilość uczniów dojeżdżających 1. Boguszyny 15os. 2. Brzyczno 3os. 3. Bukwica 5os. 4. Lubianka 4os. 5. Nadarzyn 9os. 6. Płotno 10os. 7. Przekolno 10os. 8. Sułkowo 1os. RAZEM: 57osób TRASA NR 3 - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie Wykaz uczniów dojeżdżających wg miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Będargowie Lp. Miejscowość Ilość uczniów dojeżdżających 1. Ługowo 4os. 2. Krzynki 10os. 3. Jarosławsko 48os. 4. Będargowiec 11os. 5. Przekolno 28os. RAZEM 101osób TRASA NR 4 - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chrapowie Wykaz uczniów dojeżdżających wg miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Chrapowie Lp. Miejscowość Ilość uczniów dojeżdżających 1. Jagów 33os. 2. Sarnik 30os. 3. Niesporowice 19os. 4. Łyskowo 10os. RAZEM 92osób 14. W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. 15. Przewoźnik w razie awarii autobusu zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu , sprawny technicznie i oznakowany zgonie z czasem wskazanym w formularzu ofertowym. Termin wykonania zamówienia:Wymagany termin realizacji zamówienia: Rok szkolny 2016/2017 tj. od 01.09.2016r. do 30.06.2017r i okres od 01.09.2017r. do 31.12.2017r. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego:Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:1.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy PZP w następującej wysokości: 1 000,00 zł.( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 02.08.2016 roku do godz. 10.00.3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach (forma wniesienia wadium do wyboru dla Wykonawcy) :a)pieniądzu,b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c)gwarancjach bankowych,d)gwarancjach ubezpieczeniowych,e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm. ).4.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego nr 72 8355 0009 0098 0214 2000 0006 z adnotacją wadium w przetargu RIP.271.4.2016.5.Wadium wniesione w formach innych niż pieniężna musi zawierać w szczególności:a)zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy PZP, b)termin obowiązywania gwarancji-nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c)miejsce i termin zwrotu gwarancji,d)wysokość wadium zgodną z określoną w SIWZ,e)wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium,f)dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia lub, że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji , stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Pełczyce w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer RIP.271.4.2016 o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pełczyce w roku szkolnym 2016/2017 i w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. 6.Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 02.08.2016 r. do godz. 10:00. 7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie uznane za prawidłowe jeżeli w terminie składania ofert tj. do dnia 02.08.2016 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.12.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.14.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia autobusu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pelczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach