Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Rzyszczewo o długości 25 mb oraz w miejscowości Bobrowice o długości 121,8 mb, gmina Sławno

Gmina Sławno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8106229 , fax. 059 8107526
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławno
  ul. M. C. Skłodowskiej 9 9
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 059 8106229, fax. 059 8107526
  REGON: 77097990900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaslawno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Rzyszczewo o długości 25 mb oraz w miejscowości Bobrowice o długości 121,8 mb, gmina Sławno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie I. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Rzyszczewo gm. Sławno dz. Nr75/6; 75/7 1. Zadanie I obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej w m. Rzyszczewo gm. Sławno dz. Nr75/6; 75/7. 2. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlano-wykonawczy: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Rzyszczewo gm. Sławno, dz. nr 75/6; 75/7. Zakres zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ, obejmuje on m.in.: 1) roboty pomiarowe, 2) roboty ziemne, 3) roboty montażowe, w tym: a) Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC DE 315 x 9,2 mm - 25,00 m b) Ilość projektowanych studni bet. kan. deszczowej de 1200 mm- szt. 1 szt. c) Wylot PVC315 w zabudowie betonowej - 1 szt. 4) rozplantowanie około 500 m3 ziemi zgromadzonej na dz. nr 75/7 obręb ewidencyjny Rzyszczewo, Gmina Sławno. Ziemię należy rozplantować za istniejącym boiskiem tak, aby umożliwić przesunięcie boiska na równany teren. Teren musi być wyrównany zgodnie z rzędną istniejącego boiska. Zadanie II. Budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach nr: 124, 48, 305 obręb 0001 Bobrowice, gmina Sławno. 1. Zadanie II obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach nr: 124, 48, 305 obręb 0001 Bobrowice, gmina Sławno. 2. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlano-wykonawczy: Budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach nr: 124, 48, 305 obręb 0001 Bobrowice, gmina Sławno, obejmuje m.in.: 1) roboty pomiarowe, 2) roboty ziemne, 3) roboty montażowe, w tym: a) sieć kanalizacji deszczowej z rur i kształtek PVC DN 315 mm o długości 121,8 m; b) studzienki rewizyjne, przelotowe, połączeniowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych _ 1200mm z betonu 45 łączonych na uszczelkę gumową. Studnię D2 oraz D3 zastąpić prefabrykowanymi studniami PVC 425 - zmiana względem dokumentacji projektowej; c) wpusty deszczowe z osadnikiem, z kratą uchylną zatrzaskową klasy C250; d) wylot brzegowy prefabrykowany; e) ciągi drenażowe DN 145 z filtrem z włókna syntetycznego (geowłókniny) w obsypce filtracyjnej. 3. Po przeprowadzonych pracach ziemnych w obszarze pasa drogowego należy wykonać badanie stopnia zagęszczenia gruntu (przy użyciu sondy), badanie przedstawić do akceptacji Zmawiającego. Dotyczy wszystkich zadań: Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem następujących uwag: 1. Po przeprowadzonych pracach należy przeprowadzić kamerownie zrealizowanej sieci wraz z sporządzeniem wykresu z przeprowadzonego kamerownia. Wyniki z kamerownia zostaną przekazane do akceptacji Zamawiającemu. 2. Na projekty, Zamawiający dokonał zgłoszenia robót Staroście Sławieńskiemu. 3. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. 4. Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 5. Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 6. Przed wbudowaniem wyrobów należy uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. 7. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy wykonać ręcznie. 8. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 9. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów. 11. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 12. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 13. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót. 14. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 15. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 17. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu. 18. Na żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 19. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. 20. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę. 21. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi min. 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysięcy pięćset złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 z dopiskiem Wadium na budowę sieci kanalizacji deszczowej. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno - w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres obowiązywania gwarancji (nie krótszy niż 60 miesięcy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.slawno.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach