Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja obiektów i pomieszczeń Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3423021 , fax. 094 3422768
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
  ul. Gnieźnieńska 9 9
  75-736 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3423021, fax. 094 3422768
  REGON: 33055750800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja obiektów i pomieszczeń Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanału kontroli technicznej pojazdów. 1.1. Przedmiot Zamówienia musi być wykonany zgodnie z: 1). Projektem Budowlanym Przebudowy kanału kontroli technicznej pojazdów - załącznik nr 12 do SIWZ; 2) Projektem Budowlanym - branża elektryczna - Przebudowa kanału kontroli technicznej pojazdów - załącznik nr 13 do SIWZ; oraz w oparciu o: 1) Przedmiar robót Przebudowa kanału kontroli technicznej - załącznik nr 14 do SIWZ; 2) Przedmiar robót - branża elektryczna - Przebudowa kanału kontroli technicznej pojazdów - załącznik nr 15 do SIWZ; 2. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z Prawem Budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 3. Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy. 4. Kolorystykę ścian wewnętrznych oraz płytek ściennych, Wykonawca będzie uzgadniał na bieżąco z Zamawiającym. Koszty związane z doborem kolorów Wykonawca uwzględni w złożonym kosztorysie ofertowym. .5. Prace budowlane, związane z przebudową kanału kontroli technicznej pojazdów, będą prowadzone przy współudziale firmy montującej urządzenia diagnostyczne. Firma montująca urządzenia diagnostyczne dostarczy: 1) projekt rozmieszczenia urządzeń diagnostycznych; 2) rysunki techniczne fundamentów poszczególnych urządzeń z zaznaczeniem przyłączy; 3) rysunki techniczne dotyczące poprowadzenia przyłączy i mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń diagnostycznej; UWAGA W miejscach, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). Termin ważności wadium - od terminu składania ofert do terminu związania ofertą (z zastrzeżeniem pkt. 8.4 ppkt. c SIWZ). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w oryginale. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych ; d. gwarancjach ubezpieczeniowych ; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008 r Nr 116, poz. 730,732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 Nr 96, poz. 620) z późniejszymi zmianami). 4.Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać, - co najmniej następujące warunki: a. ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres; b. określać kwotę gwarantowaną w złotych; c. określać termin ważności gwarancji od terminu składania ofert do terminu związania ofertą z zastrzeżeniem, że Zamawiający może skorzystać z gwarancji w terminie 2 miesięcy od upływu terminy związania ofertą. d. określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz tytuł (np. wadium); e. być gwarancją samoistną, nie odwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie). 5.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek: BANK MILLENNIUM O/KOSZALIN nr rachunku S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX, IBAN PL 88 1160 2202 0000 0002 6524 1840 z opisem wadium - przetarg nieograniczony nr NO-LK-2210-08-01/2016 (Przebudowa i modernizacji obiektów i pomieszczeń MZK Sp. z o.o.). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienionej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12.1.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. 2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzk.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach