Przetargi.pl
Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Sławsku z poliuretanowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z wymianą podbudowy

Gmina Sławno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8106229 , fax. 059 8107526
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławno
  ul. M. C. Skłodowskiej 9 9
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 059 8106229, fax. 059 8107526
  REGON: 77097990900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaslawno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Sławsku z poliuretanowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z wymianą podbudowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Sławsku z poliuretanowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej. Boisko znajduje się na działce nr 427/7 w obrębie ewidencyjnym Sławsko, której właścicielem jest Gmina Sławno. 2. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlany: Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz zapisy SIWZ. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) rozbiórkę i utylizację nawierzchni z poliuretanu o gr. 51 mm i powierzchni 1056,00 m2 2) rozbiórkę podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm i powierzchni 1056,00 m2; materiał z rozbiórki należy w całości przewieźć na plac składowy na działce nr 56 w Warszkowie 3) wykonanie koryta o głębokości 10 cm i powierzchni 1056,00 m2, 4) wykonanie warstwy wzmacniającej z geowłókniny o łącznej powierzchni 1056,00 m2, 5) wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm i powierzchni 1056,00 m2, 6) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 15 cm i powierzchni 1056,00 m2, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0,075-5 mm grubości 6 cm i powierzchni 1056,00 m2, 8) demontaż i ponowne wbudowanie tulei do siatkówki, 9) wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - 1056,00 m2, 10) wykonanie linii o grubości 50 mm dla następujących boisk: - do piłki ręcznej/nożnej - do koszykówki - 2 boiska - do tenisa ziemnego - do siatkówki 11) rozścielenie piasku o grubości warstwy 1,7-2,2 cm na powierzchni 1056,00 m2. 3. Należy wykonać nawierzchnię posiadającą deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 dla nawierzchni Multisport oraz kartę techniczną potwierdzoną przez producenta i atest PZH. 4. Obowiązujące parametry nawierzchni, nieprawidłowo podane, bądź nieujęte w dokumentacji projektowej: - kolor nawierzchni zielony - włókna polietylenowe odporne na promieniowanie U.V. - wysokość włókien od 19 do 25mm - grubość włókien min. 60 mikronów - konstrukcja włókien fibrylowana - gęstość minimum 39000 włókien/m2 - ciężar włókna ok. 8800Dtex (+/- 5%) - ciężar całkowity minimum 2100g/m2. Wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej należy wykonać z suszonego, sortowanego piasku kwarcowego o granulacji ziaren 0,2-0,8 mm o minimalnej zawartości krzemionki 95%. Wysokość wypełnienia powinna zawierać się w przedziale 80-90% wysokości włosa trawy. 5. Na wbudowane kruszywa Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z normą PN-EN 13242:2004. 6. Materiałem do wykonania warstwy odsączającej jest piasek, który powinien spełniać następujące warunki: a) szczelności, określony zależnością: D15/d85<5 gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. b) zagęszczalności, określony zależnością: U = d60/d10>5 gdzie: U - wskaźnik różnoziarnistości, d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 7. W ramach robót przygotowawczych Wykonawca rozbierze istniejące ogrodzenie boiska w zakresie umożliwiającym swobodny ruch maszyn budowlanych, które należy odbudować po zakończeniu przebudowy boiska. 8. Inwestycja realizowana jest w oparciu o zgłoszenie robót Staroście Sławieńskiemu z dnia 20 lipca 2016 r. 9. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem następujących uwag: 1) Dla wszystkich materiałów i wyrobów należy przygotować przed wbudowaniem karty zatwierdzenia materiału, które wymagają akceptacji Zamawiającego. 2) Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zgodności dostarczonych na budowę materiałów i wyrobów z dokumentacją projektową i kartami zatwierdzenia materiału poprzez zlecenie badań firmie zewnętrznej. W przypadku, gdy badania dadzą wyniki negatywne Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia materiału lub wyrobu z budowy, dostarczenia nowego oraz poniesienia wszystkich kosztów jego wymiany. Zamawiający kosztami badań negatywnych obciąży Wykonawcę. 3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. 4) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. 5) Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie. 6) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 7) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 8) Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów. 9) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 10) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów. 11) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 12) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 13) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 14) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 15) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu. 16) Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 17) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. 18) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę. 19) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi min. 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 z dopiskiem Wadium na przebudowę boiska w Sławsku. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno - w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres obowiązywania gwarancji (nie krótszy niż 60 miesięcy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.slawno.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach