Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ogrodzenia kompleksu wojskowego w m. Glewice (PKOB 2420).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 17B
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 452026, 261 452000 , fax. 261 452024, 261 452029
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Narutowicza 17B 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 452026, 261 452000, fax. 261 452024, 261 452029
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ogrodzenia kompleksu wojskowego w m. Glewice (PKOB 2420).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ogrodzenia kompleksu wojskowego w m. Glewice (PKOB 2420). Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach : a) Programie Funkcjonalno - Użytkowym, b) Szczegółowym Opisie i Zakresie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca w ramach zawartej umowy, oprócz wymienionego zakresu w Szczegółowym opisie i zakresie przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykonać: 1) dokumentację projektową. 2) na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego uzyskać decyzję administracyjną na wycinkę drzew. 3) zgłoszenie właściwemu organowi (ZUW) robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 4) drzew i krzewów kolidujących z ogrodzeniem na podstawie decyzji administracyjnej na wycinkę drzew, wraz z usunięciem karpiny oraz innych odpadów powstałych z wycinki. 5) nasadzenia rekompensacyjne drzew zgodnie z uzyskaną decyzja administracyjną zezwalająca na wycinkę drzew. 6) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujmie w cenie oferty. 7) Wykonawca przekaże dla Zamawiającego zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami materiały wymienione w art. 60 dokumentację budowy i wykonaną w 2 egz. dokumentację powykonawczą dla Zamawiającego. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych tym obiektem. 8) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną, a po ich zakończeniu wykona dokumentację fotograficzną powykonawczą (fotografując zakres robót przed ich wykonaniem i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). 9) Zobowiązania wynikające z gwarancji na przedmiot zamówienia (serwisowanie zainstalowanych urządzeń - bramy przesuwne, szlabany, kolczatki,) w ramach otrzymanego wynagrodzenia. 10) Wykonawca zapewni dla Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych kontener biurowy wyposażony w biurko, krzesła, wieszak stojący, grzejnik elektryczny i czajnik elektryczny - również dla potrzeb organizowania spotkań, rad budowy. UWAGA: Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Szacunkowa wartość zamówienia: 1 596 350,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 300 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 30 000,00 PLN (art. 45, 46)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach