Przetargi.pl
Roboty budowlane - Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie - cześć 1

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogłasza przetarg

 • Adres: 78-230 Karlino, ul. Szymanowksiego 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3117247 , fax. 094 3117116
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  ul. Szymanowksiego 17 17
  78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3117247, fax. 094 3117116
  REGON: 33005224000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parseta.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Związek komunalny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie - cześć 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, na działce nr 178 obręb 7, woj. zachodniopomorskie, w szczególności: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 18 cm; 2) ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej o grubości 25 cm; 3) wymiana stolarki okiennej na nową o profilu PCV - 58 szt. z nawiewnikami higrosterowalnymi U0 = 0.9 W/m2K dla całego okna; 4) wymiana stolarki drzwiowej na nową o profilu aluminium - 3 szt. U0=1,3 W/m2K; 5) Wymiana opaski betonowej przy budynku na terenie nieutwardzonym; 6) wymianę instalacji odgromowej na nową z przełożeniem pod projektowane ocieplenie; 7) przemurowanie kominów wentylacyjnych; 8) wymianę okapników na nowe dostosowane do grubości projektowanego ocieplenia z blachy aluminiowej powlekanej; 9) montaż nowych rur spustowych, rynien z blachy aluminiowej obustronnie powlekanej, połączenie systemu rynnowego z kanalizacją deszczową wykonać za pomocą osadników rynnowych z sitkiem; 10) wymianę parapetów zewnętrznych na nowe posiadające wykończenie bezpieczne dla użytkowników obiektu (dotyczy ścian ocieplanych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 4 000,00zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: - nr konta:29 1020 2791 0000 7002 0104 0690 5. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.parseta.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach