Przetargi.pl
Remont budynku leśniczówki Dobra

Nadleśnictwo Nowogard ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, ul. Radosława 11
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3920640, 3920646
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Nowogard
  ul. Radosława 11 11
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3920640, 3920646
  REGON: 81053924900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl/web/nowogard
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku leśniczówki Dobra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remontowe budynku leśniczówki w m. Dobra ul. Nowogardzka 3ba, polegające na; 1) remoncie ławy kominiarskiej, 2) częściowym przełożeniu dachu, 3) remoncie klatki schodowej, 4) wymianie okien połaciowych, 5) remoncie łazienki, 6) remoncie elementów zewnętrznych, 7) wymianie stolarki okiennej, 8) malowanie elewacji, 9) remoncie pomieszczenia kuchni. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonymi w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej kwocie: 3 500,00 zł słownie: trzy tysiące pięćset złotych. Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BOŚ S.A. O / Szczecin nr 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 z adnotacją na blankiecie wpłaty, WADIUM - Remont budynku leśniczówki Dobra. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy w oryginale deponować w kasie w siedzibie zamawiającego zaś kopię dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, arancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy; - nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji/poręczenia Zamawiającego, gwaranta banku lub instytucji upieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP, - termin ważności gwarancji/poręczenia. Wadium należy wnieść najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 10.08.2016r do godz. 10.00. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Przy wpłacie wadium Wykonawca powinien uwzględnić specyfikę działania banków. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana; - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czasookres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/plbip/dg/rdlp_szczecin/nadl_nowogard
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach