Przetargi.pl
Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz wymiana drzwi na klatce schodowej na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie

Powiat Kozienicki ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6117300 , fax. 48 6117306
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kozienicki
  ul. Kochanowskiego 28 28
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 48 6117300, fax. 48 6117306
  REGON: 67022315500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienicepowiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz wymiana drzwi na klatce schodowej na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie składa się z dwóch części: Część I - wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, Część II - wymiana drzwi na klatce schodowej na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej. Zakres zamówienia dla części I obejmuje: wykonanie instalacji alarmowej pożarowej z bezpośrednim podłączeniem alarmu do Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Kozienicach, wykonanie automatycznej instalacji oddymiającej dachowej Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, z obowiązującymi normami oraz zgodnie i w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót załączonych do SIWZ. Zakres zadania dla części II obejmuje: wykucie starych drewnianych ościeżnic, wstawienie nadproży, zamurowanie nadmiaru otworów drzwiowych, położenie tynków, malowanie, wstawienie drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej, wstawienie samozamykaczy. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, z obowiązującymi normami oraz zgodnie i w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót załączonych do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium o wartości: na Część I - 2000,00 zł (dwa tysiące zł. 00/100) na Część II - 1000,00 zł (jeden tysiąc zł. 00/100) 3.000,00 zł. (trzy tysiące zł. 00/100) dla całości zamówienia (w przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę oferty na obie części zamówienia)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozienicepowiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach