Przetargi.pl
Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrska - Gralewo

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Płocka 101 101
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  REGON: jce@reynpol.re
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-plonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrska - Gralewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrska - Gralewo. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania): Branża drogowa - Roboty przygotowawcze, - Roboty ziemne, - Odwodnienie korpusu drogowego, - Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie, - Nawierzchnie, - Zjazdy i pobocza, - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Branża mostowa - Roboty przygotowawcze, - Roboty ziemne, - Podbudowy, - Nawierzchnie, - Roboty wykończeniowe, - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, - Zbrojenie, - Beton, - Nawierzchnie i izolacje, - Elementy bezpieczeństwa ruchu, - Inne roboty mostowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium: 1) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr rachunku: 21 8213 0008 2006 0801 5161 0006 3) z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrska - Gralewo. 4) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: -pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, -innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 6) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-plonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach