Przetargi.pl
Dostawa 9 sztuk samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 5 części - nr postępowania 090/16

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 244 90 00 , fax. 22 244 90 13
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
  ul. Mazowiecka 14 14
  00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13
  REGON: 01330574900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 9 sztuk samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 5 części - nr postępowania 090/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 9 sztuk samochodów dostawczych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: część 1 - Samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym, z kabiną 6 osobową, fabrycznie nowy - 3 sztuki część 2 - Samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym, z kabiną 3 osobową, fabrycznie nowy - 1 sztuka część 3 - Samochód ciężarowy dostawczy furgon, z kabiną 3 osobową, fabrycznie nowy - 2 sztuki część 4 - Samochód ciężarowy dostawczy furgon, z kabiną 6 osobową, fabrycznie nowy - 2 sztuki część 5 - Samochód ciężarowy, skrzynia z plandeką, fabrycznie nowy - 1 sztuka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341361000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.Wadium 7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 5 853,00 zł słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i zero groszy Część 2 - 1 951,00 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i zero groszy Część 3 - 3 414,00 zł słownie: trzy tysiące czterysta czternaście złotych i zero groszy Część 4 - 3 829,00 zł słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i zero groszy Część 5 - 1 951,00 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i zero groszy 7.2Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy, numer postępowania i numer części). -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które, w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ i ustawie Pzp zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kryterium zużycia energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach