Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3078W - ul. Związku Walki Młodych w Płońsku .

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Płocka 101 101
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  REGON: jce@reynpol.re
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-plonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3078W - ul. Związku Walki Młodych w Płońsku .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3078W - ul. Związku Walki Młodych w Płońsku . 2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie następujących opracowań w wersji papierowej: - Koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Kolejową - 1 egz. - Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy - 5 egz. - Przedmiar i kosztorys inwestorski - 2 egz. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - 1 egz. - Projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. - Operat wodno-prawny - 3 egz. 4. Opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się sporządzić także w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym (preferowany format plików dwg, pdf.). W przypadku braku możliwości otwarcia pliku w dostarczonym formacie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia pliku w innym formacie. 5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa. 6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski. 7. W związku z tym, iż przedmiot umowy stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Stosownie do treści tego artykułu nie można opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny- wskazać jednak należy na określone parametry minimalne zarówno techniczne i jakościowe, jakim odpowiadać mają zaoferowane materiały i urządzenia przez Wykonawców. Jeżeli Wykonawca opisze przedmiot zamówienia za pomocą patentów, znaków towarowych lub pochodzenia zobowiązany jest dopuścić rozwiązania równoważne i podać zasadę oceny rozwiązań równoważnych. W przypadku nieuprawnionego posługiwania się nazwami własnymi, Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi związanymi z tym kosztami. Zamawiający nie ponosi w takiej sytuacji żadnych kosztów związanych z nieuprawnionym posługiwaniem się nazwami własnymi. 8. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania we własnym zakresie wymaganych opinii i innych uzgodnień właściwych organów niezbędnych do realizacji zamówienia oraz do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy. 9. Opracowana dokumentacja projektowa winna zapewnić Zamawiającemu bez konieczności zlecenia dodatkowych opracowań przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i wykonanie robót budowlanych. Szczegółowy opis zamówienia 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3078 W ul. Związku Walki Młodych w Płońsku - długość odcinka drogi do zaprojektowania - od km 0+000 do km 0+590 dł. 0,590 km. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96 poz. 620). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku bankowego: 21 8213 0008 2006 0801 5161 0006 Kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Na dowodzie wpłaty należy wpisać nazwę postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3078W - ul. Zawiązku Walki Młodych w Płońsku 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy dołączyć do oferty w postaci oryginału dokumentu (w celu możliwości jego zwrotu lub zatrzymania) oraz kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, wymaganej wysokości i formie, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać w swej treści następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy i beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne określenie nazwy postępowania, nazwy części na którą wnoszone jest wadium, c) kwotę zobowiązania, d) termin ważności nie krótszy niż termin związania ofertą, e) klauzule nakazujące zwrot dokumentu po jego wygaśnięciu, f) klauzule nieodwołalnego i bezwarunkowego zobowiązania na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na wypadek, gdyby: - Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-plonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach