Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Rostkowo, Strzeszewo, Brudzyno na terenie Gminy Staroźreby

Gmina Staroźreby ogłasza przetarg

 • Adres: 09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 261 70 02 , fax. 24 261 70 02
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Staroźreby
  ul. Płocka 18 18
  09-440 Staroźreby, woj. mazowieckie
  tel. 24 261 70 02, fax. 24 261 70 02
  REGON: 61101604000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starozreby.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Rostkowo, Strzeszewo, Brudzyno na terenie Gminy Staroźreby
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Rostkowo, Strzeszewo, Brudzyno na terenie Gminy Staroźreby. Zamówienie będzie realizowane na działce nr ewidencyjny 85, 28, 35, 36 obręb Rostkowo Orszymowice, działce nr ewidencyjny 73, 79, 67 obręb Strzeszewo, działce nr ewidencyjny 17 obręb Brudzyno. Wykonanie zamówienia będzie polegało na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogowej asfaltem i grysem kamiennym na odcinku o długości 5,198 km i szerokości 4,00 m. Zakres prac: 1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 5,198 km, 2)profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 25 990,00 m?, 3) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm - 20 792,00 m?, 4) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - 20 792,00 m ?, 5) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11 mm - 20 792,00 m? 6) ręczne plantowanie poboczy - 5 198,00 m?, 7) uzupełnienie poboczy - wykonanie górnej podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm - 5 198,00 m?
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starozreby.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach