Przetargi.pl
Rozbudowa i remont Strażnicy OSP Krogulec w Gminie Czosnów.

Gmina Czosnów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-152 Czosnów, ul. Gminna 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7850201 , fax. 022 7850057
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czosnów
  ul. Gminna 6 6
  05-152 Czosnów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7850201, fax. 022 7850057
  REGON: 00053353500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czosnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i remont Strażnicy OSP Krogulec w Gminie Czosnów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa i remont Strażnicy OSP Krogulec w Gminie Czosnów. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do dnia 23.06.2016 r., do godz. 09:00. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzoną przez niego [za zgodność z oryginałem] kopię dowodu wniesienia wadium, z oznaczeniem nazwy przetargu, jeśli zostało wniesione w pieniądzu lub oryginał dowodu wniesienia wadium, jeśli zostało wniesione w innej dopuszczalnej przez zamawiającego formie. W przypadku wniesienia wadium przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 2) W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w:a) pieniądzu na konto Zamawiającego:Nr konta Zamawiającego: MBS Łomianki O/Czosnów 14 8009 1046 0007 3378 2002 0001,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e] poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).3]Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.4]Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 powołanej ustawy, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.5] Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.6]Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.7]Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.8]Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli a]odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b]zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy c]nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://czosnow.bip.org.pl/?tree=208,Przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach