Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBRĘBIE SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Powiat Tczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7734 800
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tczewski
  ul. Piaskowa 2 2
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 58 7734 800
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBRĘBIE SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie w zakresie branż: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 2.2 Adres obiektu prowadzenia robót budowlanych: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie przy ulicy Grunwaldzkiej 1 (83-110 Tczew). 2.3 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 4 do SIWZ - Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia, składająca się z następujących pozycji: 2.3.1 Dokumentacja projektowa pn. Rozbudowa i przebudowa budynku oświaty autorstwa APA PROJEKT Pracowania Architektoniczna (siedziba: ul. Sportowa 2-2, 83-110 Tczew), obejmująca następujące pozycje: 1) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, 2) Projekt budowlany konstrukcyjny, 3) Opinia geotechniczna i dokumentacja z badań podłoża, 4) Projekt budowlany instalacji elektrycznych, 5) Projekt budowlany instalacji sanitarnych, 6) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu faza wykonawcza, 7) Projekt wykonawczy konstrukcyjny, 8) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, 9) Projekt budowlany instalacji sanitarnych faza wykonawcza, 10) Projekt budowlany instalacji grzewczo-wentylacyjnej faza wykonawcza, 11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 12) Przedmiar robót. 2.3.2 Dokumentacja projektowa autorstwa MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska, (siedziba: ul. Gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin), obejmująca następujące pozycje w zakresie odnoszącym się do sali gimnastycznej i łącznika: 1) 4 rysunki określające zakres robót objętych niniejszym zamówieniem, 2) Projekt budowlany ocieplenia budynku o wysokości poniżej 12 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 3) Projekt wykonawczy ocieplenia budynku o wysokości poniżej 12 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 4) Projekt budowlany ocieplenia budynku o wysokości poniżej 12 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) Przedmiar robót branża architektoniczna, 6) Projekt budowlany remontu instalacji centralnego ogrzewania, 7) Projekt wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania, 8) Projekt budowlany remontu instalacji centralnego ogrzewania - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 9) Przedmiar robót branża sanitarna, UWAGA: Ww. dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie. Niniejszy przetarg dotyczy wyłącznie robót budowlanych w zakresie wyszczególnionym na rysunkach o których mowa w pkt 2.3.2 ppkt 1) SIWZ, a mianowicie odnoszącym się do sali gimnastycznej i łącznika. 2.4 Przedmiot zamówienia w ramach obu zadań inwestycyjnych, o których mowa w pkt 2.1 SIWZ, obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych w poszczególnych zakresach: 2.4.1 Zakres 1: 1) dostawa, zakup i montaż windy przyściennej wraz z wybudowaniem szybu windowego i innymi pracami towarzyszącymi, 2) dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, wraz z pracami towarzyszącymi, 3) przystosowanie drzwi - zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, wraz z pracami towarzyszącymi, 4) przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych, wraz z pracami towarzyszącymi, 5) dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wraz z pracami towarzyszącymi (dotyczy całego zespołu higieniczno-sanitarnego bez szatni). 2.4.2 Zakres 2: 1) kanały wentylacji grawitacyjnej wywiewnej typu Z w ścianach zewnętrznych, 2) podniesienie poziomu posadzki w jednym pomieszczeniu, 3) szpachlowanie, malowanie, kafelkowanie ścian, 4) dostawa i montaż szafek ubraniowych, 5) wymiana osłon na grzejniki w sali gimnastycznej, 6) wymiana urządzeń sportowych (drabinki gimnastyczne, tablice do koszykówki, uchwyty wraz z siatką do siatkówki), 7) montaż wentylatorów kanałowych w istniejących przewodach wentylacji grawitacyjnej, 8) wentylacja mechaniczna, 9) wykonanie instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej, 10) oświetlenie ewakuacyjne, 11) instalacja c.w.u. oraz wod.-kan., 12) instalacja grzewczo-wentylacyjna. Zastrzeżenie: Ściany z płyt wiórowych pomieszczenia pod schodami w sali gimnastycznej należy rozebrać i wykonać nowe z płyt GK, łącznie z pracami towarzyszącymi oraz z zakupem i montażem nowych drzwi. 2.4.3 Zakres 3: 1) docieplenie ścian zewnętrznych i szybu windowego wraz z nałożeniem warstwy wierzchniej, 2) malowanie elewacji (ściany zewnętrzne i ściany szybu windowego), 3) montaż nowych rynien i rur spustowych, opierzenie, prace towarzyszące, 4) montaż stolarki okiennej, 5) wymiana instalacji c.o. i prace towarzyszące, 6) wymiana grzejników. Zastrzeżenie: Nie należy odnawiać krat zabezpieczających okna. Kraty w oknach należy jedynie zdemontować i przekazać dyrektorowi SOSW Tczew. 2.5 Podstawowe parametry-dane robót budowlanych w zakresie sali gimnastycznej: - powierzchnia zabudowy przed rozbudową: 281,50 m2, - powierzchnia użytkowa przed rozbudową: 327,41 m2, - kubatura przed rozbudową: 1 799 m3. 2.6 do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot niniejszego zamówienia, należeć będzie: 1) wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót; 2) zabezpieczenie placu budowy w sposób trwały i wyraźny przed osobami trzecimi także w czasie przerw technologicznych, ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych; 3) zabezpieczenie i oznakowanie własnym kosztem i staraniem placu budowy; 4) wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych, wymaganych odpowiednimi przepisami oraz wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej; 5) zapewnienie na własny koszt dostawy energii elektrycznej i wody; 6) doprowadzenie pomieszczeń-terenów udostępnionych na czas prowadzenia robót budowlanych przez użytkowników tych pomieszczeń-terenów do stanu w jakim je przejmował; 7) wykonywanie niezbędnych badań w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów wykonania prac. 2.7 W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. 2.8 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych dla prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.9 Warunki prowadzenia robót: 1) Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy podają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 2) Wykonawca musi posiadać lub dysponować miejscem z pozwoleniem na utylizację materiałów rozbiórkowych. 3) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do akceptacji Przedstawicielom Zamawiającego. 4) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego i zgodnego z przepisami BHP zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wszystkich wejść za pomocą daszków drewnianych oraz zastosowania się do wszelkich norm bezpieczeństwa w zakresie prowadzonych robót. 2.10 W związku z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy i faktem, iż Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia m.in. poprzez wymaganą przepisami Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych. Wykonawca natomiast zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań równoważnych co do ich cech i parametrów, przy czym rozwiązania te muszą oznaczać stosowanie rozwiązań nie gorszych niż rozwiązania, które są opisane przez Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnie zaprojektowanych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią. 2.11 W związku z przyjętym rozliczeniem ryczałtowym, Zamawiający informuje, że wszystkie przedmiary robót udostępnione wraz z dokumentacją projektową należy traktować w sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty. 2.12 W celu złożenia prawidłowej oferty Wykonawca powinien uwzględnić dane zawarte w SIWZ w poszczególnych dokumentacjach, kolejno wg stopnia ważności: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałe. 2.13 Zastrzeżenia: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane w uzgodnieniu z Wykonawcą 2) Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy w tym na roboty budowlane i wszystkie wbudowane materiały i urządzenia - na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3) Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy w tym na roboty budowlane i wszystkie wbudowane materiały i urządzenia - na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2.14 Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, celem jego zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski, który zostanie przez Zamawiającego wyłoniony w drodze odrębnego postępowania przetargowego. Niniejszy kosztorys będzie używany w celach rozliczeniowych w przypadkach: a) odstąpienia od umowy, b) konieczności zaniechania realizacji części robót objętych zamówieniem, c) konieczności zastosowania robót zamiennych, d) sprawdzenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie zakresu prac w ramach podwykonawstwa. UWAGI: 1) Kosztorys musi rozgraniczać zakres prac wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 2) Kosztorys ofertowy ma być szczegółowy i uwzględniać wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kosztorys ofertowy ma zawierać stronę tytułową z podpisem sporządzającego, książka przedmiarów, ceny jednostkowe, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku - dla analiz indywidualnych i analogii - kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. 3) Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego, musi być tożsama z ryczałtową ceną ofertową podaną w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 2.15 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: 2.15.1 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2.15.2 W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót. 2.15.3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie (sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy. 2.15.4 Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.15.5 Zamawiający w projekcie umowy (stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy) określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełnienie których spowoduje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 2.15.6 Zamawiający w projekcie umowy (stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy) określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające obowiązkowi informowania Zamawiającego. 2.16 Zamawiający informuje, iż z uwagi na konieczność finansowego rozliczenia przedmiotu zamówienia w zależności od poszczególnych zakresów robót budowlanych wyszczególnionych w pkt 2.4 SIWZ w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, zaoferowana przez Wykonawcę cena za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia (która zostanie podana w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy), winna być sumą trzech kwot za wyszczególnione zakresy robót; według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.2.17 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00-100).2.20 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 100-00). 8.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ. 8.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: 8.3.1 pieniądzu, 8.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 8.3.3 gwarancjach bankowych, 8.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 8.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tczewie 15 8345 0006 0000 0954 2000 0064. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg nr ZP.272.19.2014. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o których mowa w punkcie 8.3 SIWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, w treści tego dokumentu powinna znaleźć się treść art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego (brak tej treści w dokumencie będzie skutkowało odrzuceniem oferty). Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 8.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 8.4 SIWZ. 8.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa Ustawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.powiat.tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach